Stredoeurópska vysoká škola v Skalici má už osem rokov

Skalická Stredoeurópska vysoká škola ponúka svoje študijné odbory študentom už osem rokov. Pri tejto príležitosti sme sa pozhovárali s jej riaditeľkou a zakladateľkou, Dr. h.c. Ing. Heidy Schwarczovou, PhD.

V tomto roku oslávi škola svoje 8. narodeniny. Môžte stručne zhodnotiť čo sa za tých osem rokov zmenilo v škole, aké zmeny sa udiali za túto dobu?

Škola prešla veľmi dôležitým obdobím akreditácie a rozvojom študijných programov.

Nadviazali sme dôležité partnerstvá so zahraničnými univerzitami, na ktorých sme nainštalovali videokonferenčnú techniku (telemost). Vďaka tejto unikátnej technológii sa študentom SEVŠ rozširujú možnosti absolvovania predmetov v cudzích jazykoch a vzdelávania aj na zahraničných univerzitách, vrátane možnosti získania dvojitých diplomov.

Medzi šesticu významných univerzit, s ktorými máme nadviazané telemostové prepojenia sú univerzity ITEC – Boisfleury, Lyceé – La tronche a Corenc vo Francúzsku, Oxford Academy for Education & Development vo Veľkej Británii, Mykolas Romeris University Vilnius v Litve, Peoples´s Friendship University of Russia v Moskve, ako aj ukrajisnké univerzity – Uzhhorod National University  v Užhorode a  National Technical University, Kyiv Polytechnic Institute v Kyjeve.

V roku 2012 sme otvorili Vzdelávacie a konzultačné pracovisko v Košiciach, vďaka ktorému sme sprístupnili možnosť štúdia na našej škole aj študentom z východného Slovenska a Ukrajiny.

Na aké kritériá by ste odporučili prihliadať študentom, ktorí sa rozhodujú, kam sa prihlásia na vysokú školu?

Je dôležité, aby si  rodičia, ako aj samotní študenti zistili referencie a všetky dostupné informácie.  Okrem študijných odborov, je dobré prihliadať aj na vybavenosť školy, technické zabezpečenie, mimoškolské aktivity, to či ponúka škola možnosť  stáží, praxe alebo výskumu.

Prečo by si študenti mali vybrať práve vašu školu? V čom je iná, výnimočná oproti ostatným vysokým školám?

Naša škola ponúka unikátne možnosti štúdia rôznych programov európskych univerzít. Sme jediná škola na Slovensku a jedna z mála v EU využívajúca jedinečné technológie, vďaka ktorým máme možnosti spolupráce aj s tak vzdialenými univerzitami akými sú univerzity Peoples´ Friendship University of Russia v Moskve, alebo National Technical University of Ukraine, Kyiv Polytechnic Institute v Kyjeve na Ukrajine.

Študentom, ktorí majú záujem študovať v zahraničí sprostredkovávame výmenné pobyty a tiež stáže po celom svete. Nadviazané kontakty a možnosti vycestovania máme na vyše 20 univerzitách v Grécku, Cypre, Arménsku, Chorvátsku, Švajčiarsku ale aj vo vzdialenejších krajinách ako Mexiko, či Austrália.

Vďaka partnerstvu s OCN Londom, poskytujeme študentom tiež možnosť jazykového vzdelavánia a certifikácie z anglického jazyka. Veľmi podobnú spoluprácu certifikácie anglickeho jazyka, budeme poskytovať aj na Oxfordskej univerzite vo Veľkej Británii. Onedlho, ponúkne škola možnosti kurzov a rekvalifikácií, ktoré budú prístupné aj ľuďom, ktorí už vysokoškolské vzdelanie majú a potrebujú doplnenie vedomostí na základe súčasných trendov alebo vyžadujú rekvalifikáciu v inom odbore.

Na koľko percent považujete vašu víziu, keď ste začínali ako riaditeľka, za naplnenú? Líšil sa váš odhad pomerov v škole od skutočnosti?

Škola je organizmus ktorý sa neustále rozvíja. Potrebuje neustálu pozornosť a vytrvalú snahu ho rozvíjať. Dnes sme na dobrej ceste, snažíme sa rozšíriť možnosti štúdia na našej škole a ponúknuť ďalšie programy a certifikácie na základe súčasných potrieb a trendov trhu.

Je niečo, čo Vás mimoriadne teší, na čo ste „pyšná“?

Určite je to medzinárodná spolupráca s univerzitami, ktorá sa nám podarila nadviazať a inštalácia telemostov na týchto univerzitách. V tomto trende budeme pokračovať aj v najbližšom období, aby sme svojim študentom mohli poskytnúť široké portfólio univerzít, z ktorých si budú môcť sami vyskladať svoj študijný program a prednášky, ktoré ich budú zaujímať.

Čo by ste zaželali škole do budúcnosti?

Škole prajem, aby si udržala tempo rozvíjajúcej sa medzinárodnej spolupráce aj za hranice Európy. Aby si naďalej udržiavala postavenie modernej univerzity a aby mala samozrejme študentov, ktorí jej budú robiť dobré meno nielen na území SR ale aj v zahraničí.

 SEVŠ pozýva

záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť

na dni otvorených dverí

8. 2. 2014 v Skalici

15. 2. 2014 v Košiciach

 

Veronika Dujsíková

Share This Article