V okrese Skalica objasnila polícia v roku 2013 celkom 68,59% trestných činov

 

V roku  2013 bolo na teritóriu OR PZ v Skalici zaznamenaných celkovo 573  trestných činov, z ktorých  bolo objasnených  393  prípadov, čo predstavuje objasnenosť 68,59 %.  Dodatočne bolo  objasnených 31 prípadov ( z roku 2012). V porovnaní s rokom 2012 bol v minulom roku zaznamenaný nárast nápadu o 51 trestných činov, pričom miera ich objasnenosti  zostala na takmer rovnakej úrovni.

Na úseku násilnej trestnej činnosti bolo v roku 2013 zaznamenaných celkom 31 TČ, z ktorých polícia 27 objasnila, čo predstavuje 87,10 %. V porovnaní s  rokom 2012 bol nápad TČ o 6 vyšší,  pričom objasnených bolo o 11 viacj, to predstavuje nárast objasnenosti o 25,56 %.  Nápad tohto druhu TČ predstavujú najmä ublíženia na zdraví a  nebezpečné vyhrážania. Rasovo motivovaná trestná činnosť zaznamenaná nebola, rovnako ani prejavy extrémizmu. U trestných činov vydierania išlo o prípady v školách, ktoré boli odhalené políciou v spolupráci so školami a rodičmi. Vydieranie (niekedy označované aj ako šikanovanie) slabších a mladších žiakov ich staršími spolužiakmi v školách je veľmi časté, avšak ťažko sa odhaľuje, ak má obeť strach také konanie oznámiť  škole, alebo doma rodičom, Na obetiach môže zanechať vážne psychické následky. Z uvedeného dôvodu bude polícia v okrese Skalica tejto problematike venovať zvýšenú pozornosť.

Zo závažnej   násilnej kriminality boli zaznamenané 4 trestné činy lúpeže, pričom polícia všetky objasnila. Oproti roku 2012 bol nápad tohto druhu trestnej činnosti nižší a objasnenosť vyššia, čo je pozitívny trend.

Na úseku majetkovej trestnej činnosti bolo v roku 2013 zaznamenaných 172 trestných činov, z ktorých polícia 96 objasnila, čo predstavuje  55,81 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2012, kedy bolo zaznamenaných celkovo 182 prípadov, prišlo k poklesu o 10 TČ. Z uvedených údajov možno konštatovať, že sa podarilo znížiť  nápad tohto druhu trestnej činnosti za udržania vysokej miery objasnenosti.

Krádeže vlámaním – v roku 2013 bolo zaznamenaných 66 prípadov z ktorých bolo 39 objasnených, čo predstavuje 59,09 %. V roku 2012 bolo zaznamenaných 53 prípadov, prišlo k nárastu nápadu o 13 prípadov so zachovaním miery objasnenosti približne 60 %. V prípadoch krádeží vlámaním do bytov boli  v roku  2013 zaznamenané 3 prípady, z toho 2 polícia objasnila.

„Výsledky, ktoré polícia v Skalici dosiahla, odzrkadľujú nielen každodennú prácu príslušníkov polície, ale predovšetkým dobrú vzájomnú spoluprácu s občanmi.  Samotní občania sa svojou zodpovednosťou, ústretovým prístupom a uvedomelosťou vo veľkej miere pričinili k odhaleniu a objasneniu mnohých trestných činov a prispeli tak k dobrým výsledkom v objasnenosti kriminality, za čo im patrí poďakovanie,“ uviedol riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Skalici, plk. Ing. Jozef Obuch.

 

 

Martina Kredatusová
vedúca oddelenia komunikácie a prevencie
KR PZ v Trnave

 

Share This Article