11. 2. si pripomenieme Európsky deň 112

Európska únia (EÚ) si symbolicky 11. februára piaty rok po sebe pripomenie Európsky deň čísla tiesňového volania 112. Tento deň je jedinečnou príležitosťou každého členského štátu EÚ priblížiť občanom číslo, ktoré im môže zachrániť život. Do osláv Európskeho dňa 112 sa zapojí aj Slovensko.

Napriek tomu, že číslo 112 funguje v EÚ už viac ako dvadsať rokov, len jeden zo štyroch Európanov vie o tom, že je použiteľné vo všetkých 27 štátoch EÚ. Slovensko patrí ku krajinám s nadpriemerným povedomím o 112 ako jednotnom európskom čísle tiesňového volania (47 percent, prieskum Eurobarometer publikovaný 2012).

Tento rok sa do zorganizovania Dňa 112 plánuje zapojiť viac ako 25 európskych krajín. Vo väčšine z nich sa uskutočnia prezentácie o čísle tiesňového volania 112 na školách či Dni otvorených dverí na centrách príjmu tiesňového volania na 112. „Množstvo krajín podieľajúcich sa na organizácii Dňa 112 zdôrazňuje dôležitosť zvyšovania povedomia o čísle tiesňového volania 112 na úrovni  EÚ, predovšetkým v priebehu tohto roka – Európskeho roka občanov. Väčšie povedomie a vyššia kvalita služieb poskytovaných prostredníctvom 112 sú v každom prípade veľkým prínosom nielen pre Európanov pohybujúcich sa v rámci jednotného európskeho trhu, ale taktiež pre tiesňové služby každoročne riešiace stovky miliónov tiesňových hovorov,“ povedal Olivier Paul Morandini, prezident Asociácie európskeho čísla tiesňového volania (EENA).

Na Slovensku sa 11. februára budú konať v siedmich krajských mestách propagačné aktivity, ktoré sú zamerané najmä na deti a mládež. Práve deti a mladiství sú skupinou, ktorá je pomerne častým pôvodcom neoprávnených volaní. Osvetou chce Ministerstvo vnútra SR prispieť k zvýšeniu povedomia o správnom používaní čísla 112, a tým aj k zníženiu neoprávnených hovorov. „Zároveň v časoch, keď slovenskí občania v čoraz väčšej miere cestujú za prácou, štúdiom či zábavou, chceme upriamiť pozornosť na existenciu európskeho čísla tiesňového volania 112, vďaka ktorému môže byť našim občanom poskytnutá pomoc v tiesni nielen na Slovensku, ale aj inde v EÚ,“ povedal štátny tajomník ministerstva vnútra SR Jozef Buček.

Koordinačné strediská integrovaného záchranného systému (KS IZS), ktoré prijímajú tiesňové volania na 112, pripravili pre pozvaných žiakov najmä základných škôl bohatý program. V Bratislave, Trnave, Nitre, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici a Prešove budú mať deti možnosť zoznámiť sa s fungovaním čísla 112, náročnou prácou operátorov a činnosťou KS IZS. Pripravené sú prezentácie zložiek IZS, v niektorých mestách aj ukážky techniky a činnosti záchranných zložiek, najmä hasičov, záchrannej zdravotnej služby a polície. Chýbať nebudú ani ukážky poskytovania prvej pomoci. Žiaci a pedagógovia dostanú informačné materiály o čísle 112. V Nitre sa predvedie aj Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany, V Trenčíne Banská záchranná služba, mestská polícia a v Prešove horskí záchranári, Slovenský červený kríž a 2. mechanizovaná brigáda ozbrojených síl SR.

Najväčšiu účasť, asi 460 návštevníkov, očakáva KS IZS v Trenčíne, ktoré  pripravilo aj ukážku simulovanej autonehody na Mierovom námestí. V Košiciach pri príležitosti Európskeho dňa 112 vyhlásia výtvarnú súťaž s tematikou čísla tiesňového volania 112 pre žiakov základných škôl v kraji. K Dňu 112 sa viaže aj výtvarná súťaž na tému Ako predchádzame nehodám a úrazom v cestnej premávke, ktorú vyhlásia pre deti materských, základných a stredných škôl v Trenčianskom kraji.

 

Účasť médií je vítaná!. Harmonogram osláv Dňa 112 na jednotlivých KS IZS je v ďalšej prílohe. V prípade záujmu o detailnejšie informácie kontaktujte Komunikačný odbor Kancelárie ministra vnútra SR.

Harmonogram podujatí k Európskemu dňu 112 v KS IZS 11. 2. 2013

Miestom konania sú koordinačné strediská IZS v budove obvodných úradoch v sídle kraja. Všetky podujatia sa konajú v pondelok 11.2.

 

Miesto Čas Program
ObÚ Bratislava

Staromestská 6, dvor ObÚ

9:00 – 12:30
 • privítanie prednostkou ObÚ
 • predstavenie ČTV 112, štruktúry IZS a činnosti KS IZS
 • úlohy a činnosť HaZZ a Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) v IZS
 • prehliadka dispečerskej sály KS IZS
 • ukážka prvej pomoci
 • ukážka techniky a činnosti HaZZ pri zásahu

 

ObÚ Trnava

Kollárova 8

9:00 a 11:00
 • organizácia IZS v Trnavskom kraji
 • prezentácia spojená s diskusiou na tému Čo robiť, keď je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok
 • činnosť záchranných zložiek (KOS ZZS, HaZZ,PZ)
 • ukážka koordinačného strediska IZS
 • ukážka poskytovania prvej pomoci na figuríne
 • diskusia s operátormi KS a zástupcami záchranných zložiek IZS

 

ObÚ Nitra

Štefánikova trieda 69

9:00 – 12:00
 • prezentácia ČTV 112
 • činnosť operačných dôstojníkov HaZZ, operátorov KOS ZZS a ObÚ pri príjme tiesňového volania, lokalizácia  pevnej linky a mobilných operátorov
 • prehliadka zásahových vozidiel HaZZ, PZ, Kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany a sanitky
 • prehliadka KS IZS  po malých skupinkách
 • ukážka poskytovania prvej pomoci na figuríne
 • simulovaná akcia v spolupráci s KOS ZZS (nehybne ležiaci človek na chodníku, jeho oživovanie podľa pokynov operátora  ZZS –  na figuríne)
 • priestor na sebarealizáciu žiakov – podpora tvorivosti a výtvarné vyjadrenie emocionálneho zážitku počas podujatia Deň 112

 

 

 

 

 

ObÚ Trenčín

Hviezdoslava 3, Mierové námestie

8:30 – 15:00
 • ukážka KS IZS Trenčín a krátka prezentácia ČTV 112
 • prednáška a video na tému Prevencia nehodovosti a úrazovosti v cestnej premávke
 • nácvik resuscitácie na figuríne, poskytovanie prvej pomoci, praktické ukážky
 • mestská polícia: chodopreukazy, technické vybavenie bicykla
 • možnosť vyskúšať si prostriedky individuálnej ochrany, prezentácia súťaže Mladý záchranár
 • Banská záchranná služba
 • simulovaná autonehoda (zrážka automobilu s cyklistom, hasenie horiaceho vozidla, vyslobodenie zranenej osoby z vraku a poskytovanie prvej pomoci), ukážka záchrannej techniky, Mierové námestie, 11:00 – 13:00
 • RESCUE – záchranný systém, evakuácia osôb z mestskej veže v Trenčíne, využitie psov pri záchrane ľudských životov, ukážka záchranárskej techniky, Mierové námestie, 10:00 – 13:00
 • simulátor: možnosť nahliadnuť do života nevidiacich spoluobčanov – Čierna kocka
 • Deň otvorených dverí u prednostu ObÚ
ObÚ Žilina

Ul. Janka Kráľa 4

8:00 – 10:00

10:00 – 12:00

 • otvorenie prednostom ObÚ
 • prezentácia základných zásad používania ČTV 112, postavenie, pôsobnosť, právomoci a úlohy KS IZS Žilina
 • využívanie ostatných národných tiesňových čísiel vo vzťahu ku konkrétnemu charakteru udalostí, definovanie základných údajov, ktoré by mal volajúci v tiesni oznámiť operátorom tiesňových liniek
 • najčastejšie prípady zneužívania tiesňových liniek
 • špecializované ukážky zásahovej činnosti jednotlivých záchranných zložiek, premietanie názorných psychologických spotov o situáciách, poškodzujúcich zdravie ľudí vplyvom nedbanlivosti a nerešpektovania bezpečnostných a iných zásad
 • krátka ukážka priestorov KS IZS ObÚ Žilina vrátane dispečerskej sály
 • na záver vykonanie TK s regionálnymi médiami Žilinského kraja, cca 12:00

 

 

 

ObÚ Banská Bystrica
Námestie Ľ. Štúra 1
9:00 – 11:30
 • prezentácia činnosti KS IZS pri zabezpečovaní príjmu volania na  ČTV 112 a pri riešení následkov mimoriadnych udalostí
 • elektronická učebnica (E-book) pre ochranu života a zdravia
 • prezentácia činnosti HaZZ, PZ a ZZS pri poskytovaní pomoci v tiesni v rámci IZS
 • praktická ukážka poskytnutia prvej pomoci
ObÚ Prešov

Námestie mieru 3, priestranstvo pred ObÚ

8:30 – 13:00
 • príhovor prednostu ObÚ
 • prezentácia ČTV112 a činnosti záchranárskych zložiek IZS
 • ukážka zásahu príslušníkov HaZZ v súčinnosti so ZZS
 • činnosť na pracoviskách:
 • Ø pracovisko č. 1: ukážka techniky záchranných zložiek (ZZS, PZ, HaZZ, Mestskej polície v Prešove, Horskej záchrannej služby (HZS), 2. mechanizovanej brigády v Prešove)
 • Ø pracovisko č. 2: ukážky z činnosti ZZS
 • Ø pracovisko č. 3: ukážky z činnosti SČK územného spolku Prešov
 • Ø pracovisko č. 4: ukážky z činnosti HZS
 • Ø pracovisko č. 5: prezentácia činnosti 2. mechanizovanej brigády v Prešove
 • Ø pracovisko č. 6: prezentácia HaZZ
 • Ø pracovisko č. 7: prehliadka materiálu civilnej ochrany
 • Ø pracovisko č. 8: prehliadka KS IZS

 

ObÚ Košice  
 • pri príležitosti Dňa 112 bude vyhlásená výtvarná súťaž pre žiakov ZŠ

 

Share This Article