Oznam ÚPSVaR pre poberateľov peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica, odbor sociálnych vecí a rodiny týmto upozorňuje poberateľov peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, aby predložili doklad o svojom príjme a príjme spoločne posudzovanej osoby /manžel/manželka/ za rok 2014 na účely prehodnocovania príjmov:

– fotokópia rozhodnutia o zvýšení dôchodku od 01.01.2014, alebo potvrdenie o vyplatenom dôchodku za rok 2014
– čistý príjem zo závislej činnosti za rok 2014 – potvrdenie zamestnávateľa
– u SZČO vyžiadať potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2014 na účely                                         poskytovania peňažného príspevku na kompenzáciu
– potvrdenie sociálnej poisťovne o poberaní nemocenských dávok alebo dávok v nezamestnanosti.

Uvedené doklady je potrebné zaslať, prípadne osobne doručiť na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica, odbor sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Skalica, Gorkého 2, Agenda peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností – kanc. č. 9, alebo pracovisko Holíč, Hviezdoslavova 17, Agenda peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností – kanc. č. 119 najneskôr do 30.04.2015.

Share This Article