Architektonické skvosty spojí Jurkovičova cesta

Mesto Skalica sa spolu s partnerskými mestami a odborníkmi podujalo vyzdvihnúť
život a dielo slávneho arch. Dušana Jurkoviča.
Zástupcovia miest, v ktorých tento výnimočný architekt zanechal svoje diela, začali s
realizáciou projektu Architektúra nás spája.
Prvotným krokom bolo usporiadanie konferencie, ktorej hlavným predmetom bola
prezentácia Jurkovičovej tvorby a vytvorenie partnerstiev pre spoluprácu na tomto
projekte.
Seminár sa konal vo štvrtok 23. januára v skalickom Dome kultúry. Stretnutie zahájil
primátor mesta Skalica Ing. Stanislav Chovanec, ktorý privítal mnohých významných
slovenských a českých odborníkov zaoberajúcich sa životom i tvorbou tohto
slávneho architekta. V zaplnenej Veľkej sále kultúrneho domu odznelo množstvo
zaujímavých prednášok.
Výstupom projektu Architektúra nás spája bude realizácia kultúrnej Jurkovičovej
cesty, ktorá bude prepájať najatraktívnejšie miesta s Jurkovičovými stavbami, čo
povedie okrem iného k zlepšeniu cezhraničnej spolupráce. Výsledkami projektu
bude vydanie nového propagačného materiálu Sprievodca Jurkovičovou cestou,
vypracovanie designmanuálu značky Jurkovičova cesta, vytvorenie webstránky,
ale aj vypracovanie štúdie a podkladov pre následnú registráciu Jurkovičovej cesty
prostredníctvom UNESCO.
Projekt „Architektúra nás spája“ bude realizovaný v roku 2014, prostredníctvom Fon-
du mikroprojektov, Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR. Vedúcim partnerom
je Mesto Skalica, Cezhraničný partnerom Mesto Luhačovice.

Share This Article