Bezpečná jeseň života

 

Skoro každý týždeň sa dozvedáme z televízie, či novín o prípadoch seniorov, ktorí sa stali obeťou trestných činov. Vynaliezavosť podvodníkov a zlodejov stále stúpa, na druhej strane opatrnosť a bezpečnosť seniorov v tomto smere zaostáva. Staroba má byť spojená so zaslúžilým odpočinkom a odovzdávaním životných skúseností  a múdrostí, ale v dnešnej dobe sa stále častejšie stretávame s prístupom, ktorý seniorov považuje za menej cennú zložku obyvateľstva, ktorú je ľahko možné oklamať a zneužiť. Kam sa podela úcta k seniorom?

 

Naša súčasná spoločnosť a doba, ktorú žijeme, je podstatne iná, než v ktorej prežili svoj produktívny vek súčasní seniori. Konzumný postoj k človeku ako k pracovnej sile vedie často k predsudkom a prehliadaniu starších ľudí a ich potrieb a záujmov. Navyše je najmä v poslednom čase zaznamenaný fakt podstatne horšej materiálnej situácie ľudí postproduktívneho veku. Seniori sú výraznou a cieľovou skupinou, ktorej je potrebné venovať náležitú pozornosť. Pre potencionálnych páchateľov trestných činov je veková kategória starších ľudí zaujímavá tým, že sú si vedomí vyššej zraniteľnosti v dôsledku nižšej fyzickej zdatnosti obetí, častej osamelosti, niekedy až  sociálnej izolácie, kedy sú  vďační  za  prejavenú  náklonnosť, ochotu  nadviazať  kontakt, či len porozprávať sa. Všeobecne je predsa známe, že „človek je tvor spoločenský“ a teda i seniori majú potrebu vytvárať sociálne väzby. Okrem toho seniori sa menej zaoberajú otázkami pasívnej bezpečnosti svojho bývania a často sa správajú prekvapivo rizikovo. Starší ľudia sa často stávajú terčom záujmov rôznych zlodejov a podvodníkov, ktorí využívajú veľmi sofistikované spôsoby presviedčania.

 

Na úspešnosť ochrany seniorov so zameraním na bezpečnosť pôsobí rad faktorov. Dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje úroveň ochrany a prevencie u seniorov na úseku bezpečnosti je najmä aktuálnosť preventívnych aktivít a ich dostupnosť pre seniorov.

 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senici v súčinnosti s policajnou duchovnou npor. Mgr. Júliou Štofanovou, Úradu ekumenickej pastoračnej služby Ministerstva vnútra SR pripravilo preventívnú aktivitu, ktorá bola súčasťou služieb Božích dňa 30. 3. 2014 v evanjelickom chráme Božom v Senici. Npor. Mgr. Júlia Štofanová nielenže poslúžila slovom Božím, ale prihovorila sa  prítomným s problematikou, ktorá je cieľom preventívneho projektu Ministerstva vnútra SR  „Bezpečná jeseň života“. Polícia týmto projektom vyzýva seniorov na zvýšenú ostražitosť, obozretnosť a opatrnosť najmä voči osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov, ktorí si ich vopred vytypovali za účelom získania ich finančných úspor alebo cenností. Policajtka Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senici kpt. Mgr. Jana Dujková rozdala prítomným informačné materiály, v ktorých Policajný zbor upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch, pri ktorej sú okrádaní alebo uvádzaní do omylu, pričom je zneužívaná ich dôvera. Informačný materiál ponúka seniorom niekoľko rád, ktorých dodržiavanie môže zmenšiť riziko krádeží a podvodov. I keď ich aplikácia nezaručí stopercentnú istotu, že sa obeťou trestného činu nestanú, distribúcia týchto rád a odporučení zvyšuje šance na ochranu a bezpečnosť seniorov.

 

Preventívna aktivita tohto smeru mala  pozitívnu odozvu u prítomných veriacich. Za umožnenie tejto preventívnej aktivity patrí poďakovanie zborovému evanjelickému farárovi v Senici Mgr. Jurajovi Ševčíkovi,  ktorý svojim pozitívnym postojom k tejto problematike nemalou mierou prispel k naplneniu  myšlienky spolupráce cirkvi a polície.

 

kpt. Mgr. Jana Dujková, OR PZ Senica

Share This Article