Bezpečný ženský dom by mal začať fungovať od septembra

Bratislavská župa sa dlhodobo venuje problematike pomoci ženám a deťom, na ktorých je páchané násilie. Vytvoril sociálne programy a pripravuje zriadenie Bezpečného ženského domu, ktorý bude slúžiť vyslovene tejto cieľovej skupine. V súčasnosti beží verejné obstarávanie, fungovať by mal od septembra. 

 

Je to problematika, ktorej sa stále venuje malý priestor. Každá piata žena už bola obeťou násilia a to je iba vrchol ľadovca, o ktorých prípadoch vieme. Bratislavská župa vyhlásila nulovú toleranciu násilia páchaného na ženách a deťoch. Na území bratislavskej župy síce existujú občianske združenia, ktoré poskytujú pomoc rôznym cieľovým skupinám, ale vyslovene na túto cieľovú skupinu sa nešpecializuje ani jedno združenie,“ priblížila potrebu vzniku Bezpečného ženského domu vicežupanka Gabriella Németh. Partnermi projektu sú ..

 

Bezpečný ženský dom vznikne v budove, ktorú má BSK vo svojom vlastníctve. Táto budova je v súčasnosti v nevyhovujúcom stavebnotechnickom stave a vyžaduje vnútornú i vonkajšiu rekonštrukciu. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa, fungovať a poskytovať komplexné služby by malo od septembra, kapacita zariadenia bude 6 rodinných miest alebo 10 miest pre ženy. Náklady na zriadenie a rekonštrukciu domu predstavujú cca 230-tisíc €. Kraj na to bude čerpať peniaze z Nórskeho finančného mechanizmu 2009-2014, programu SK 09 Domáce a rodovo podmienené násilie, ktorého cieľom je znížiť výskyt rodovo podmieneného násilia a znížiť výskyt domáceho násilia. Z NFM a štátneho rozpočtu SR bude hradených približne 88%, zvyšných je spolufinancovanie z rozpočtu BSK. Nefinancujúcim partnerom je tiež Glamdal Krisesenter IKS (Nórsko). V rámci spoločného partnerského projektu s občianskymi združeniami Domov Dúha a Brána do života bude zároveň zabezpečená čiastočná debarierizácia krízového centra v Petržalke, kapacita je 12 rodinných miest alebo 30 miest pre ženy.

 

Existuje sieť krízových stredísk. Do krízového zariadenia môžeme prijať matku s dieťaťom, ale tu ide o krízovú situáciu ženy, či má alebo nemá dieťa. Ak má dieťa, môžu prísť s ním, ak nemá deti, môže prísť aj sama,“ vysvetlila rozdiel medzi bezpečným ženským domom a krízovým strediskom Dagmar Povodová z OZ Domov – Dúha. Podľa Daniely Gálikovej z OZ Brána do života prináša Bezpečný ženský dom novinku do tohto systému pomoci obetiam domáceho násilia, a to bezplatnú pomoc. „Čiže žena, ktorá zažíva domáce násilie a chce svoju situáciu riešiť. dostane bezplatnú komplexnú starostlivosť, teda bývanie, sociálnoprávne poradenstvo ako aj psychologickú pomoc. To platí aj pre ženy, ktoré nie sú ubytované v bezpečnom ženskom dome, ale majú záujem o ambulantnú formu pomoci, čiže sociálnoprávne poradenstvo a psychologickú pomoc,“ spresnila.

 

BSK už od roku 2009 ponúka pomoc ženám aj deťom, na ktorých je páchané násilie. Vytvoril sociálny program Centrum pre rodiny v kríze, v roku 2010 vypracoval prvý regionálny akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách, čo bol prvý spomedzi samosprávnych krajom. Vytvorený je už druhy regionálny akčný plán na roky 2014-2016.

 

Okrem toho župa naďalej podporuje organizácie, ktoré pomáhajú ženám, na ktorých je páchané násilie. V tomto roku vyčlenila z rozpočtu cca 208-tisíc €. BSK spolupracuje s organizáciami Aliancia žien Slovenska, Pomoc ohrozeným deťom, Brána do života, Maják nádeje, Domov Dúha a Unicef.

 

 

 

Share This Article