Do projektu „Bezpečná cesta a chodník“ sa zapojilo 205 detí

Neustály rozvoj dopravy a rast intenzity cestnej premávky prináša so sebou aj negatívne dôsledky. Jednou z najzávažnejších negatívnych stránok sú dopravné nehody. Prichádza pri nich k stratám na životoch, k ťažkým úrazom, často s trvalými následkami. Medzi najtragickejšie patria dopravné nehody, ktorých účastníkmi sú deti.

Predškolský a mladší školský vek je obdobím, v ktorom si deti osvojujú väčšinu svojich návykov. Preto je dopravná výchova predpokladom pre bezpečnejšie správanie sa detí v cestnej premávke, či už v pozícii chodcov, cyklistov, korčuliarov alebo skejtbordistov. Teoretická a praktická príprava žiakov v oblasti dopravnej výchovy je veľmi významná a získané poznatky sú dobrým základom pre bezpečný každodenný pohyb detí v cestnej premávke.

Najlepšími miestami, kde si deti môžu vyskúšať vedomosti v teréne a naučiť sa orientovať na cestách, sú detské dopravné ihriská. Túto možnosť mali žiaci prvých ročníkov II., III. a IV. Základnej školy v Senici a žiaci Základnej školy Hradište pod Vrátnom a Sobotište v rámci preventívneho projektu „Bezpečná cesta i chodník“. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senici v spolupráci s Centrom voľného času detí a mládeže „Stonožka“ v Senici,  Autoškolou PROGRES v Senici a Spoločných školským úradom v Senici pripravilo pre deti základný kurz dopravnej výchovy. Teoretická i praktická príprava sa uskutočnila   v mesiacoch   máj  a  jún   2014  v   priestoroch    Autoškoly   PROGRES   Senica.  Do  preventívneho projektu bolo zapojených 205 detí. Teoretická časť bola zameraná na získanie základných vedomostí, zručností a návykov bezpečného správania sa detí v rôznych dopravných situáciách a s tým spojená osveta o význame nosenia bezpečnostných a reflexných prvkov. Veľkou motiváciou a zážitkom bola pre deti  možnosť pohybu po dopravnom ihrisku v areáli Autoškoly Progres Senica. Praktický výcvik na dopravnom ihrisku umožnil deťom uplatniť poznatky a zručnosti, ktoré získali počas teoretickej časti. Deti sa naučili poznávať a rešpektovať základné dopravné značky, farby semaforov pri prechádzaní cez priechod pre chodcov a pri jazde na bicykli, osvojili si správne návyky chodcov a cyklistov.

 

kpt. Mgr. Jana Dujková, Okresné riaditeľstvo PZ v Senici

 

 

Share This Article