FNsP Skalica medzi najlepšími v Európe! Komplexne zrekonštruovali neurológiu.

Významné medzinárodné ocenenie za vzornú starostlivosť o pacientov s cievnou mozgovou príhodou získala Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica (FNsP) na prahu slávnostného otvárania nových rekonštruovaných priestorov neurologického oddelenia.

Európska organizácia pre cievne mozgové príhody (European Stroke Organization – ESO) udelila počas svojej konferencie v Prahe (16. mája 2017) skalickej nemocnici štatút Diamantového centra pre liečbu cievnych mozgových príhod. Udelený, tzv. štatút excelentnosti prináleží európskym nemocniciam s najvyššou úrovňou starostlivosti o pacientov s cievnou mozgovou príhodou (CMP). Celkovo získalo ESO ocenenie v roku 2017 desať nemocníc (šesť z nich označili ako zlaté, dve ako platinové a dve, vrátane FNsP, ako diamantové centrum). Zo slovenských centier boli okrem Skalice ocenené nemocnice v Komárne, Nitre a Košiciach.

Ocenenie je možné získať po splnení veľmi prísnych odborných kritérií. Predmetné údaje sú súčasťou databázy Národného centra zdravotníckych informácií v Národnom registri cievnych mozgových príhod. Podmienkou pre získanie štatútu zlatého, platinového a najvyššie hodnoteného diamantového centra je dodržiavanie najmodernejších diagnostických a terapeutických postupov platných v liečbe akútnych cievnych mozgových príhod so zameraním na trombolytickú a endovaskulárnu liečbu.

 

Pri CMP dochádza k poškodeniu mozgového nervového tkaniva vplyvom nedostatočného prekrvenia (ischemické poškodenie) alebo naopak zakrvácania (hemoragické poškodenie) mozgu. Obe príčiny môžu mať pre pacienta fatálne následky. Po prekonaní cievnej mozgovej príhody rozhodujú o kvalite ďalšieho života sekundy. Každá hodina neliečenej CMP pripraví človeka približne o 3,6 roka života. Až tretina pacientov po CMP zomiera do roka a viac ako polovica zostáva s trvalými následkami. CMP je najčastejšou príčinou imobility spojenej s práceneschopnosťou. Veková hranica výskytu ochorenia v populácii sa stále posúva, nie je zriedkavosťou, že záchranka privezie do nemocnice pacienta vo veku 30, 40 rokov. V skalickej nemocnici ošetria približne 400 pacientov ročne.

„Nové poznatky v diagnostike a liečbe najmä ischemických cievnych mozgových príhod (iCMP) viedli v posledných rokoch k významnej zmene logistiky iktovej medicíny na celom svete i na neurologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica. Intravenózna trombolýza a endovaskulárna liečba sú metódami rekanalizačnej liečby iCMP, ktoré umožňujú dosiahnuť spriechodnenie uzatvorených ciev, dramaticky zlepšujú celkovú prognózu a prežitie takto liečených pacientov,“ vysvetľuje primár neurologického oddelenia vo FNsP Skalica MUDr. Vlastimil Serdahely a dodáva: „od roku 2014 sa pri diagnostike a liečbe všetkých pacientov s iCMP postupuje podľa tzv. Trombolytického protokolu neurologického oddelenia našej nemocnice vo veľmi úzkej spolupráci so záchranným systémom (RLP a RZP), rádiologickým oddelením, oddelením klinickej biochémie a hematológie a Klinikou diagnostickej a intervenčnej radiológie NÚSCH Bratislava. Za uplynulé tri roky bolo týmito modernými metódami liečených v Skalici vyše 140 pacientov.

Za získaným ocenením je okrem obetavej práce lekárov a sestier i rozsiahla rekonštrukcia priestorov neurologického oddelenia s novou šesťlôžkovou moderne vybavenou jednotkou intenzívnej starostlivosti. Neurologickí pacienti môžu byť s výnimkou CT a MR diagnostiky teraz vyšetrení i liečení v jednom pavilóne, čo je výhodou najmä pri akútnych stavoch, kde je čas vyšetrenia dôležitým parametrom liečby.
Zlepšenie vyhliadok pacienta smerom k minimálnym trvalým následkom po CMP si vyžaduje účinnú prevenciu ochorenia a systémovú podporu štátu. Dôkladne nastavený manažment starostlivosti o potenciálneho pacienta začína u každého jedinca dodržiavaním vhodnej životosprávy a preventívnymi prehliadkami u všeobecného lekára a končí dobre nastavenými opatreniami sekundárnej prevencie (v zmysle odporučení špecialistu pri obezite, cukrovke, vysokom krvnom tlaku, fibrilácii predsiení…).
Včasná aktivácia záchranného systému a vhodne zvolená sieť dobre vybavených iktových centier sú nevyhnutnou podmienkou poskytnutia správnej starostlivosti, ktorá umožní eliminovať nežiadúce následky CMP. Dôležitú úlohu môže zohrať aj verejnosť, najmä potencionálni náhodní svedkovia cievnej mozgovej príhody, ktorí dokážu správne interpretovať príznaky ochorenia a neodkladne privolať odbornú pomoc. Vzdelávanie v oblasti rozpoznania príznakov CMP a znalosti správneho postupu pri záchrane života stavia verejnosť do pozície významnej zložky záchranného systému.

Ďalšie skvalitnenie starostlivosti o pacientov FNsP Skalica, nielen pri CMP, umožní sprevádzkovanie komplexne zrekonštruovaných priestorov jej neurologického oddelenia, ktorých slávnostné otvorenie sa uskutoční 26. júna 2017.

Share This Article