Kraj obstaral štúdiu na ochranu proti prívalovým dažďom v Malokarpatskej oblasti

 

Analyzovať a definovať najviac ohrozené územia povodňami v Malokarpatskej oblasti má Urbanisticko-krajinárska štúdia, ktorú si obstaral Bratislavský kraj. Jej súčasťou je aj návrh opatrení na zabránenie devastácie prírody a škôd, ktoré dokážu prívalové dažde napáchať.

 

S povodňami má Bratislavská župa nepríjemné skúsenosti, a preto sme nechali vypracovať túto štúdiu, ktorá zadefinuje ohrozené územia. Na základe skúsenosti z roku 2011, kedy prívalové dažde pod Malými Karpatmi spôsobili výrazné povodne, sme sa rozhodli, že v spolupráci s vlastníkmi, užívateľmi ale aj samosprávou určíme ohrozené územia a realizujeme projekty na ich ochranu,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo. Medzi efektívne opatrenia patrí úprava korýt, ochranných hrádzi, poldrov, odvodňovacích zariadení ale aj ich pravidelné čistenie. Štúdia bude zverejnená aj na webovej stránke Bratislavského samosprávneho kraja.

 

V prvom rade by si mali obce, ktoré sú v najrizikovejších oblastiach, obstarať vypracovanie podrobnejších štúdii, ktoré zapracujú do svojich územných plánov. Peniaze na realizácie opatrení na ochranu proti prívalovým dažďom môžu získať z operačných programov zlepšenia kvality životného prostredia. „V novom operačnom programe Kvalita životného prostredia je priestor na prispôsobovanie sa klimatickým zmenám, pod ktoré tieto povodne partia, a preto môžeme na to čerpať eurofondy v prospech našich obcí, ktoré sú ohrozené,“ dodal župan Pavol Frešo.

 

V riešenom území je zastúpenie lesných a poloprírodných typov areálov krajinnej pokrývky vyše 64%, poľnohospodárskych typov 26% a urbanizovaných a technizovaných areálov skoro 9%. Napriek vysokému zastúpeniu lesov ich vodohospodárska funkcia nie je bezhraničná.

Urbanisticko-krajinársku štúdiu na ochranu proti prívalovým dažďom v Malokarpatskej oblasti spracoval kolektív z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vedúcim riešiteľského kolektívu bol doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD. z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, z tejto fakulty sú prof. Ing. Libor Janský, CSc.,  Mgr. Libor Burian a RNDr. Norbert Polčák, PhD., ktorý zároveň zastupoval aj Slovenský hydrometeorologický ústav. Z Ministerstva životného prostredia, Sekcia vôd, odbor manažmentu povodní a ochrany pred povodňami obohatil tím Mgr. Michal Hazlinger PhD. a z Geografického ústavu SAV sa na štúdii podieľali Mgr. Michala Madajová, PhD. a Mgr. Ján Sládek, PhD. 

Share This Article