Do kurzu dopravnej výchovy sa zapojilo 285 detí z okresu Skalica

Bezpečná cesta i chodník

Aj v tom roku realizovalo Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senici v spolupráci s Centrom voľného času detí a mládeže „Stonožka“ v Senici, Autoškolou PROGRES v Senici a Spoločným školským úradom v Senici základný kurz dopravnej výchovy v rámci preventívneho projektu „Bezpečná cesta i chodník“.

 

Cieľom uvedeného projektu bolo viesť deti edukačnými aktivitami k zníženiu dopravných nehôd zapríčinených nevhodným správaním sa detí na cestách. Teoretická i praktická príprava sa uskutočnila v mesiacoch máj a  jún 2015 v  priestoroch Autoškoly PROGRES Senica. Do preventívneho projektu bolo zapojených 285 detí prvých a druhých ročníkov základných škôl v pôsobnosti okresu Senica. Návšteva dopravného ihriska priamo v autoškole, kde sa deti oboznámili s prostredím, v ktorom sa získavajú vodičské preukazy, je u detí veľmi obľúbená. Deti sa za prítomnosti polície učili pravidlá cestnej premávky. Veľmi radi sa vžili do role cyklistov a kolobežkárov. Teoretická časť bola zameraná na získanie základných vedomostí, zručností a návykov bezpečného správania sa detí v rôznych dopravných situáciách. Spojená bola aj s osvetou o význame nosenia bezpečnostných a reflexných prvkov. Praktický výcvik na dopravnom ihrisku umožnil deťom uplatniť poznatky a zručnosti, ktoré získali počas teoretickej časti.

 

Veríme, že získané poznatky v oblasti dopravnej výchovy budú pre deti dobrým základom pre ich bezpečný každodenný pohyb v cestnej premávke.

 

kpt. Mgr. Jana Dujková- preventistka OR PZ v Senici

Share This Article