Malacky získali financie na štyri veľké projekty!

 

 

 

Rekonštrukcia Materskej školy na Štúrovej ulici, revitalizácia verejného priestranstva a obnova verejných priestorov na Juhu, rekonštrukcia Nádražnej ulice a autobusového nádražia – to sú štyri projekty, do ktorých sa Malacky púšťajú vďaka finančnej podpore Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Operačný program Bratislavský kraj.

Realizácia všetkých projektov by mala odštartovať v marci. Dokončenie prvých troch spomenutých projektov sa predpokladá na júl tohto roka. Rekonštrukcia Nádražnej ulice a autobusovej stanice by mala byť dokončená v októbri 2015.

1. Rekonštrukcia Materskej školy na Štúrovej ulici v Malackách
Rekonštrukciu Materskej školy na Štúrovej ulici bude dodávateľsky zabezpečovať spoločnosť Hílek a spol., a. s. Tento projekt  má hodnotu 571 500 €. Aktuálne je s dodávateľom úspešne podpísaná zmluva o diele.

V rámci projektu bude zrealizovaná rekonštrukcia a prestavba objektov materskej školy so zateplením a uskutoční sa tiež revitalizácia herných prvkov a plôch. Zrekonštruovaná bude zdravotechnika a vykurovanie v rámci prevádzkovej a hospodárskej budovy a upravia sa komunikácie i vzhľadom na napojenie požiarnej únikovej cesty. Po eliminovaní statických porúch na hospodárskej budove bude zrealizované jej zateplenie, čo výrazne zníži spotrebu tepla na vykurovanie. Projekt navrhuje zateplenie fasád, výmenu okien a vyregulovanie vykurovacej sústavy.
Objekt hospodárskej budovy bude nadstavený. Vytvorí sa tu priestor pre aktivity súvisiace s programom MŠ. V rámci zateplenia budovy  materskej školy bude zrealizované zateplenie fasád, strechy – zmena konštrukcie strešného plášťa – a výmena okien. Administratívna budova nevyžaduje v súčasnosti veľký zásah, len čiastkovú obnovu budovy – ústredné kúrenie, očistenie stien. V rámci ďalšej etapy rekonštrukcie budú zrevitalizované herné prvky a plochy, zrealizovaná bude rekonštrukcia chodníkov, oprava striešky nad chodníkmi a revitalizovaný herný priestor. Realizáciou projektu budú odstránené statické poruchy na hospodárskej budove, budova bude menej náročná na prevádzku, čím mesto dosiahne úsporu nákladov.

2. Revitalizácia verejného priestranstva Malacky (Juh) – lokalita pri Maline
Tento projektu bude dodávateľsky zabezpečovať spoločnosť Green project, s. r. o.
Akcia je rozpočtovaná na 244 800,04 €. Aktuálne mesto Malacky čaká na výzvu na podpis zmluvy o diele s dodávateľom.

V rámci tohto projektu ide o vytvorenie oddychovej časti s kvalitnou zeleňou a atraktívnym mobiliárom, ktorý skvalitní život obyvateľov. Osadenie fit prvkov a celý mestský mobiliár aj s lavičkami funkčne a esteticky dotvoria prostredie. Mobiliár bude slúžiť mamičkám, starším občanom aj všetkým ostatným obyvateľom. Verejná zeleň bude zachovaná a doplnená novými, vzácnejšími druhmi stromov. Budú vymenené niektoré celé telesá verejného osvetlenia, niektoré svietidlá budú premiestnené tak, aby funkčne osvetľovali plochy pre vozidlá aj peších, celkovo to bude 34 svietidiel. Zrekonštruovaním verejného osvetlenia sa dosiahne zníženie energií či eliminácia možného páchania kriminality v danej oblasti. Tri bezbariérové riešenia na niektorých vstupoch na spevnené plochy a chodníky umožnia využitie aj hendikepovaným občanom.  

3. Zóna Juh – Malacky – Obnova verejných priestorov

Obnova verejných priestorov na Juhu je rozpočtovaná na 535 900 €. V stredu 18. februára sa uskutočnilo stretnutie s dodávateľom Cesty Nitra, a. s., kde bola podpísaná zmluva o diele.
Projekt predpokladá vytvorenie centrálnej zóny mestskej oblasti Malacky Juh, čím sa vytvorí estetický a ucelený priestor pre obyvateľov tejto časti mesta a jej návštevníkov. Projekt bude mať dopad na všetky vekové kategórie. Vytvorí sa centrálny priestor na stretávanie sa obyvateľov s celkovou technicky zhodnotenou plochou cca 14 000 m2. Dosiahne sa zlepšenie životného prostredia, upravenie a obnova verejného priestoru vrátane verejnej zelene a jej obnovenia. Vytvoria sa podmienky zmysluplného využitia voľného času pre deti, mládež a dospelých v podobe ihriska s multifunkčným využitím. Obnovené bude dláždenie peších plôch, vytvorené dostatočne dimenzované chodníky a dobre fungujúce verejné plochy. Vymenené budú niektoré celé telesá verejného osvetlenia, niektoré svietidlá budú premiestnené tak, aby funkčne osvetľovali plochy pre vozidlá aj peších chodcov.

4. Rekonštrukcia Nádražnej ulice a autobusového nádražia v Malackách
Rekonštrukcia, ktorú dodávateľsky zabezpečí firma Cesty Nitra, a. s., bude stáť 639 000 €.
Aktuálne sa uskutočňujú činnosti súvisiace s uzatvorením zmluvy s dodávateľom.

Zámerom tohto projektu je vybudovať funkčný priestor slúžiaci na nástup, výstup a prestup medzi jednotlivými zložkami hromadnej verejnej dopravy. Po ukončení realizácie aktivít, teda kompletnej revitalizácie zóny so zapracovaním nových prvkov, vznikne v Malackách funkčný terminál integrovanej dopravy.

Novovybudované koordinované záchytné parkovisko popri komunikácii bude zabezpečovať pohodlné státie automobilov cestujúcich, ktorí následne využívajú vlakovú či autobusovú dopravu. Okrem parkoviska sa kompletne zrekonštruuje celá príjazdová cesta, t.j. Nádražná ulica, spolu s chodníkmi a inými pevnými plochami. Počíta sa taktiež s dažďovou kanalizáciou, osadením drobnej architektúry, napr. lavičky, prístrešky, smetné koše či stojany na bicykle. Celú zónu terminálu bude lemovať revitalizovaná a nová zeleň spolu s novými prvkami verejného osvetlenia. Chýbať nebude ani informačný systém, ktorý bude podávať informácie o nadväzných spojoch, časoch a meškaniach. Pre bezpečnosť a  udržateľnosť sa nainštalujú aj kamery.
Tieto projekty sú spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
www.opbk.sk

 

 

Mgr. Natália Slobodová
redaktorka mestských médií v Malackách

Share This Article