Pozor! Môžu vás navštíviť pracovníci štatistického úradu

V najbližšom mesiaci, v období od 13. apríla do 16. mája 2016 sa v mestách a obciach na Záhorí uskutoční výberové štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností.  „Cieľom projektu je vytvoriť spoločný rámec pre produkciu pravidelných údajov o chudobe, o príjmoch a životných podmienkach domácností v krajinách Európskej únie.“ informuje na svojom webe www.statistics.sk

Zber údajov sa uskutoční opäť v približne 6 000 náhodne vybraných domácnostiach a v takmer 500 obciach (mestách) Slovenskej republiky. Domácnosti navštívia odborne vyškolení opytovatelia – externí zamestnanci Štatistického úradu SR, ktorí sú povinní pri návšteve domácnosti preukázať sa poverením a preukazom totožnosti.

Výsledky zisťovania sú nielen zdrojom údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálneho vylúčenia, ale aj podkladom pre analýzy životnej úrovne obyvateľstva a realizáciu koncepčných zámerov a opatrení v oblasti sociálnych politík.

Základné informácie o zisťovaní sú záujemcom k dispozícii na internetovej stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky www.statistics.sk v časti Demografia a sociálne  štatistiky, príjmy a spotreba.

Share This Article