Neplatiči dlhujú mestu Senica viac ako 550 tisíc EUR!

Viac ako 550 tisíc EUR je dlh, ktorý dlžia daňoví neplatiči mestu. Najväčšie nedoplatky sa týkajú dane z nehnuteľnosti a poplatku za psa.  Po vopred avizovanej správe o prípravách zverejnenia zoznamu daňových dlžníkov, bol tento dnešným dňom sprístupnený. K uvedenému kroku mesto pristupuje v záujme znižovania daňových nedoplatkov a transparentnosti pri správe daní.

Mesto Senica ako príslušný správca dane podľa § 4 ods. 1 zák. č.563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s použitím § 52 ods. 2 a 4 daňového poriadku zverejňuje na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a  u právnickej osoby 1 600 eur.

Zoznam daňových dlžníkov k 31. 12. 2015 je zverejnený:

1.)  na webovom sídle http://egov.senica.sk/ Zoznam daňových dlžníkov

2.)  k nahliadnutiu u informátora MsÚ, alebo na čísle dverí 410

Mesto je správcom dane z nehnuteľnosti, za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za nevýherné hracie prístroje, za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

zdroj: Mesto Senica

Share This Article