Púť hasičov k Sedembolestnej

„Chceme odchádzať povzbudení a posilnení novými silami a milosťami“

                Ulice mesta Šaštín-Stráže opäť po roku zažili parádu hasičských uniforiem a práporov, keď z námestia až po Baziliku Sedembolestnej Panny Márie pochodovali za sprievodu dychovej hudby Popuďané desiatky profesionálnych i dobrovoľných hasičov. V čele sprievodu za muzikantmi kráčali vlajkonosiči z jednotlivých miest a obcí nielen zo Slovenska, ale aj z blízkej Moravy. Každý dobrovoľný hasičský zbor s jedinečnou a originálnou zástavou symbolizujúcou ich zbor i obec či mesto. Za nimi pochodovali hasiči v slávnostných uniformách a sprievod zakončili vozidlá hasičov. Krása modrých uniforiem učarila mnohým profesionálnym hasičom, ale aj množstvu dobrovoľníkov, ktorí sú pripravení kedykoľvek nasadiť svoje vlastné životy za ochranu nás i našich majetkov. Muži, ženy, starí, mladí, všetci s úsmevom na perách dopochodovali ulicami mesta na slávnostnú svätú omšu do chrámu Sedembolestnej. Táto slávnostná paráda prilákala množstvo divákov, ktorí si prišli na vlastné oči pozrieť desiatky hasičov v krásnych uniformách. Mnohí si s fotoaparátmi v rukách robili vlastné zábery do rodinných archívov, aby túto nezabudnuteľnú a jedinečnú krásu uchovali pre svojich potomkov.

Slávnostnú svätú omšu Púte hasičov celebroval  Mons. František Rábek, ordinár Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR. Predniesol aj homíliu, v ktorej sa zameral na patróna hasičov sv. Floriána. Rozprával o vode, o náročnej práci hasičov, ktorí sú pod ochranou Sedembolestnej Panny Márie, prišli sa jej pokloniť a modliť sa k nej. Svätú omšu spolucelebroval  kňaz – poručík Ľuboslav Farkaš, ktorého si pamätáme ako hlavného celebranta minuloročnej prvej Púte hasičov.

V závere sv. omše poďakovali organizátori púte – Michal Lukáč z OV DPO Skalica a Marta Hurbanisová – predsedníčka krajskej i okresnej organizácie DPO, otcovi biskupovi Františkovi Rábkovi. V ich ďakovnej reči zazneli aj tieto slová: „V mene všetkých profesionálnych i dobrovoľných členov hasičských zborov chceme vyjadriť poďakovanie za to, že aj Vy, náš najvyšší veliteľ ozbrojených zložiek, medzi ktoré patria i naše zbory, ste dnes spolu s nami putovali sem do Šaštína k našej Sedembolestnej Matke. Táto, v poradí druhá, hasičská púť je vyústením snaženia mužov a žien v modrých uniformách, ktorí si popri tradičnej úcte k patrónovi hasičov sv. Floriánovi, prehlbujú aj osobnú vieru v Boha a posilňujú svoje odhodlanie byť na pomoci človeku aj s nasadením vlastného života. Každá púť je obrazom našej životnej púte, je obetou, prejavom pokánia a túžbou po Bohu. Aj touto púťou si chceme všetci tu prítomní, ale i neprítomní hasiči, osvojiť poznanie, naučiť sa podľa vzoru Tej, ktorá trpela s Kristom, niesť svoje životné kríže v spojení s Ním. Veríme, že láska k Božej Matke každému z nás vnukne, ako máme prežiť tento výnimočný rok, ktorý je jubilejným Rokom Sedembolestnej Panny Márie, tak, aby sme si počas neho prehĺbili lásku a oddanosť k Panne Márii.“

Program púte pokračoval pred Bazilikou príhovormi, vyjadreniami a poďakovaniami. Nasledovala prehliadka starej i novej hasičskej techniky.

Ľudmila Machová

 

Share This Article