Referendum o rodine

 

Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z., na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014  vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015.

 

V referende oprávnení občania rozhodnú o otázkach:

  1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
  2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
  3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Právo hlasovať v referende má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕšil 18 rokov veku a

– má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

– nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

 

Hlasovanie oprávnených občanov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Občianskym preukazom preukáže svoju totožnosť oprávnený občan, ktorý sa dostaví do miestnosti na hlasovanie v mieste svojho trvalého pobytu. Ak oprávnený občan nepredloží občiansky preukaz, hlasovanie sa mu neumožní. Po preukázaní totožnosti  dostane oprávnený občan od okrskovej komisie hlasovací lístok.

Hlasovací preukaz spolu s občianskym preukazom predloží okrskovej komisii oprávnený občan, ktorý sa dostaví do ktorejkoľvek miestnosti na hlasovanie na území Slovenskej republiky. Ak oprávnený občan nepredloží občiansky preukaz, hlasovanie sa mu neumožní. Po zápise do zoznamu oprávnených občanov, okrsková komisia hlasovací preukaz oprávnenému občanovi odoberie a pripojí ho k zoznamu oprávnených občanov. Potom okrsková komisia vydá oprávnenému občanovi hlasovací lístok.

 

Hlasovanie oprávnených občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Občan Slovenskej republiky, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostaví sa v deň konania referenda do ktorejkoľvek miestnosti na hlasovanie na území Slovenskej republiky, dopíše okrsková komisia do oboch rovnopisov zoznamu na základe predloženého slovenského cestovného dokladu.

 

Úprava hlasovacieho lístka a hlasovanie

Oprávnený občan vstúpi s hlasovacím lístkom do osobitného priestoru určeného na jeho úpravu. Na hlasovacom lístku, v príslušnom rámčeku značkou X vyznačí, že na otázku odpovedá „ÁNO“, alebo že na otázku odpovedá „NIE“. Vzhľadom na to, že sa v referende rozhoduje o viacerých otázkach, tento postup platí pre každú z týchto otázok samostatne. Po úprave hlasovací lístok zloží tak, aby jeho úprava nebola viditeľná. Oprávnený občan, ktorý sa neodobral do priestoru určeného na úpravu hlasovacieho lístka, komisia hlasovanie neumožní.

Oprávnený občan, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného oprávneného občana, nie však člena okrskovej komisie, aby zaňho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil.

Po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov oprávnený občan vloží hlasovací lístok pred okrskovou komisiou do schránky na hlasovanie. Za oprávneného občana, ktorý nemôže pre telesné postihnutie sám vložiť hlasovací lístok do schránky na hlasovanie, môže ho do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný oprávnený občan, nie však člen okrskovej komisie.

Hlasovanie do prenosnej schránky na hlasovanie

Oprávnený občan môže požiadať zo závažných dôvodov, aby mohol hlasovať mimo miestnosti na hlasovanie. V takom prípade okrsková komisia vyšle k oprávnenému občanovi aspoň dvoch svojich členov s prenosnou schránkou na hlasovanie a hlasovacím lístkom.

Hlasovanie v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb a v obdobných zariadeniach, v celách policajného zaistenia, v miestach kde sa vykonáva väzba alebo trest odňatia slobody zabezpečí možnosť hlasovania oprávneným občanom v spolupráci s vedúcim príslušného zariadenia okrsková komisia, v ktorej územnom obvode je toto zariadenie. Ak títo oprávnení občania nemajú v tomto okrsku na hlasovanie trvalý pobyt, hlasujú na základe hlasovacieho preukazu, ak si ho vyžiadali.

 

 

 

Občan Slovenskej republiky, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostaví sa v deň konania referenda do ktorejkoľvek miestnosti na hlasovanie na území Slovenskej republiky, dopíše okrsková komisia do oboch rovnopisov zoznamu na základe predloženého slovenského cestovného dokladu.

Každý oprávnený občan hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné.

Share This Article