Regionálna rozvojová agentúra Skalica hľadá regionálne jedinečnosti v našom regióne

Regionálne jedinečnosti sú takými jedinečnými danosťami/špecifikami, ktoré obyvateľom regiónu prirástli k srdcu, posilňujú povedomie o regióne a súdržnosť, ďalej majú pozitívny vplyv na tvorbu imidžu regiónu. Kľúčom k úspešnej budúcnosti je venovať im náležitú pozornosť a to: spoznať, uchovávať a zaradiť ich do aktivít všedných dní a takto zabezpečiť ich tradovanie a odovzdávanie budúcim generáciám.

 

 

Týmto vyzývame všetkých, ktorí by chceli navrhnúť jedinečnosť niektorej z doleuvedených kategórií, o ktorej nevieme a chceli by o nej dať všetkým na známosť, aby posielali svoje návrhy na e-mailovú adresu: rrasi@rrasi.sk

 

Čo sú to regionálne jedinečnosti (hmotné a nehmotné)?

všetky duševné, materiálne, prírodné, spoločenské hodnoty a produkty, ktoré vznikli v súvislosti s nejakou tvorivou činnosťou, výrobou, tradíciami, vedomosťami, v súvislosti s regiónom alebo jeho živou prírodou, ktoré sú z regionálneho hľadiska rozhodujúce a významné, obyvateľstvom určitého regiónu považované za typické a všeobecne známe, a ktoré významne prispievajú k šíreniu dobrého mena regiónu, vytvoreniu a posilneniu regionálnej identity.

 

Kategorizácia regionálnych jedinečností/špecifík podľa jednotlivých oblastí:

  1. a) kultúrne dedičstvo: predovšetkým literatúra, veda, ľudové remeslá a ručné práce, etnografia, kinematografia, remeslá a umenie, tanec a hudba, hodnoty chránených nehnuteľností, predovšetkým mimoriadne hodnotné pamiatky a archeologické náleziská, územia svetového dedičstva; významné osobnosti z oblasti kultúry;
  2. b) prírodné a budované (umelé) prostredie človeka: predovšetkým prirodzené fyzické a biologické výtvory alebo skupiny výtvorov, geologické a geomorfologické útvary, prírodné oblasti, prírodné územia, komunity a ekologické systémy; duševné produkty potrebné na zabezpečenie trvalej udržateľnosti prostredia človeka; alebo budovaná (umelá), resp. ohraničená časť prostredia, ktorá je výsledkom vedomej staviteľskej činnosti, ktorá slúži v prvom rade na zabezpečenie podmienok spoločenskej, resp. individuálnej činnosti alebo fungovania;
  3. c) poľnohospodárstvo a potravinárstvo: vrátane lesníctva, rybolovu, poľovníctva a veterinárstva – predovšetkým poľnohospodárske produkty a potraviny, vinárstvo, živočíšne a rastlinné druhy;
  4. d) priemyselné a technické riešenia: vrátane remesiel – predovšetkým jednotlivé technológie a technika, výroba zariadení, strojov a prístrojov, osobná preprava a preprava tovaru realizovaná prostredníctvom technických nástrojov;
  5. e) turizmus a gastronómia, resp. kulinárska kultúra: predovšetkým zaujímavosti, služby, produkty cestovného ruchu typické pre daný región, resp. v medzinárodnom meradle jedinečné jedlá a nápoje, postupy prípravy a podávania jedál a nápojov;
  6. f) zdravie a životný štýl, šport: predovšetkým vedecké a ľudové liečiteľstvo a ich preventívne opatrenia, lieky, liečivé rastliny, liečivé prípravky; minerálne vody a kúpeľná kultúra; organizované alebo neorganizované voľnočasové činnosti; súťažný šport alebo činnosti vykonávané v oblasti duševného (mentálneho) športu, ako aj významné osobnosti z oblasti športu, so zreteľom na ich športové životné a vrcholové výkony.
Share This Article