Seminár pre deti ZŠ o nakladaní s komunálnym odpadom

Dňa 22. marca 2013 sa uskutočnil seminár Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom v rámci projektu Bioscrap KNOW HOW pre žiakov ZŠ Vajanského. Podujatie zorganizovalo oddelenie strategického rozvoja a marketingu MsÚ Skalica.

Deti seminárom sprevádzal herec, klaun Roman Večerek, ktorý animoval program v jednotlivých triedach. Deti sa hravou formou dozvedeli o potrebe separovania odpadu. Program bol spestrený pesničkami, súťažami a mnohými vecnými cenami a prezentami, ktoré majú deti motivovať triediť odpad. V rámci projektu bola vydaná detská publikácia o separovaní odpadu.

Hlavným cieľom projektu je zníženie podielu biologického odpadu v komunálnom odpade a optimalizácia zberu a likvidácie odpadu. Projekt Zdieľanie know-how v oblasti separovaného zberu,  BIOSCRAP KNOW-HOW realizuje Mesto Skalica so svojim cezhraničným partnerom GAUM – región Weinviertel zastúpený obecným združením pre úlohy v oblasti životného prostredia v okrese Mistelbach.

Projekt je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013 od septembra 2010, predpokladaný termín ukončania projektu je júl 2013.

Ďalší seminár bude zorganizovaný pre žiakov ZŠ Strážnická 22. apríla 2013.

 

Napísala : Bc. Orbanová Andrea

referent marketingu, MsÚ Skalica

 

 

Share This Article