Skaličania sa pripomenuli oslobodenie mesta


Oslobodenie mesta Skalice si pripomenuli  aj v tomto roku občania a mládež mesta Skalice.
Pre nás Skaličanov, slobodného kráľovského mesta, je 11. apríl 1945 “ Dňom oslobodenia “ nášho nádherného mesta s hlbokou historickou tradíciou, minulou i novodobou.
Bolo to oslobodenie od fašistického teroru, obrovského utrpenia, ponižovania a potupy ľudskej dôstojnosti, pošliapania ľudských hodnôt, ktoré robia človeka človekom.
Mesto Skalica oslobodili sovietske a rumunské vojská. Pri oslobodení mesta Skalice padol i veliteľ pplk. Viktor Savič Plujšť, zbraňou nemeckého odstreľovača, keď chcel zachrániť 6 ročné dievčatko.
V chotári Skalice padlo 130 občanov,  z toho bolo 51 červenoarmejcov, ktorých mená sú uvedené na kamenných doskách pomníka Slobody na Mallého ulici v Skalici.
Neúprosné boje s fašistami boli i v ostatných chotároch okresu Skalice, napr. v Brodskom padlo vyše 250 vojakov, v Gbeloch 43 vojakov, v Kútoch 126 vojakov, v Letničiu 72 vojakov.
Z príležitosti 68. výročia oslobodenia mesta Skalice sa konal pietny akt kladenia vencov u pomníka Slobody na Mallého ul. dňa 11. apríla 2013 o 11:00 hod. za mimoriadne veľkej účasti občanov, mládeže a žiakov základných škôl, v počte okolo 400 až 500 účastníkov. Za zvukov hymnickej hudby boli položené kvety vďaky primátora a ZO-SZPB, politickými stranami SDKÚ-DS, Smer-SD, ND.
Primátor mesta zdôraznil, že s úctou a vďakou si spomíname aj na našich spoluobčanov, ktorí položili svoje životy počas bojov na frontoch v druhej svetovej vojne resp. v Slovenskom národnom povstaní, ako František Mazur, František Damilík, František Drábek, František Kopánek, kpt. Viktor Mazur, Mirko Nešpor.
V reči okrem iného hovoril aj o tom, že čas beží rýchlo. Naši obyvatelia mesta, účastníci týchto bojov nám postupne odchádzajú. V súčasnosti máme už len jedného priameho účastníka týchto udalostí -pána MUDr. Juraja Orbána, ktorý má 91 rokov.
Po slávnostnom príhovore predseda ZO-ZSPB v Skalici PhDr. Jozef Kováč  poďakoval účastníkom pietneho aktu za účasť, ktorého sa zúčastnila i poslankyňa NR-SR JUDr. Viera Kučerová.
Pietny akt kladenia vencov z príležitosti 68 výročia oslobodenia mesta Skalice bol ukončený hymnami Ruskej federácie a Slovenskej republiky.
68 rokov je život troch generácii, ktoré aj zásluhou osloboditeľov nášho mesta, mohli a môžu žiť svoj život v mieri, bez vojnových hrôz a utrpení.
Po ukončení pietneho aktu 68 výročia oslobodenia mesta Skalice sa konala členská schôdza ZO-SZPB v Skalici, ktorá si vytýčila ako jednu z hlavných úloh i naďalej obhajovať históriu národa, históriu národnooslobodzovacieho boja, ako súčasť pamäti národa s odkazom, že tých 127 tisíc Slovákov bojujúcich doma i v zahraničí s vyvrcholením v SNP nebol márny. Za týmto účelom začína ZO-SZPB besedy na základných školách v meste Skalica. Ako prvá beseda bude 15. apríla na III. ZŠ Strážnická ul. so žiakmi 8 a 9. ročníkov. Nech hrdinské činy živých a mŕtvych bojovníkov za slobodu žijú v nás, nech sú vzorom našich detí a ďalších generácií.

PhDr. Kováč Jozef predseda ZO-Skalice

 

Share This Article