Spoločný obecný úrad v Malackách končí!

Spoločný obecný úrad v Malackách, ktorý bol zriadený na činnosť preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku pôvodne pre mesto Malacky a obce Kostolište, Jakubov a Gajary, sa ruší. 
Zúčastnené obce sa spolupodieľali na úhrade nákladov na prevádzku spoločného úradu v súlade so zakladajúcou zmluvou z roku 2004. Gajary ju vypovedali v predchádzajúcom volebnom období a v marci 2016 došlo k výpovedi aj zo strany Kostolišťa. Zmluva sa aktuálne uplatňuje len medzi Malackami a Jakubovom, avšak uvedená obec je v súčasnosti personálne a technicky pripravená zabezpečovať činnosť stavebného úradu vlastnými kapacitami. Aktuálne preto nie je dôvod na pokračovanie činnosti spoločného obecného úradu.
Malacky a Jakubov sa dohodli na ukončení zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu s účinnosťou od 1. marca 2019.
Share This Article