Sviatosť birmovania v Kopčanoch

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok „sviatostí uvádzania do kresťanského života“, ktorého jednotu treba zachovať. Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď pokrstených „sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom.“ (KKC, 1285)

Na farnosti v Kopčanoch bola po šiestich rokoch veľká slávnosť –  Sviatosť birmovania. Príprava na túto neobyčajnú slávnosť spojila všetky generácie vo farnosti.

 Po vyše ročnej príprave z rúk J. E. Mons. Jozef Haľko prijalo v Kostole sv. Štefana Kráľa Sviatosť birmovania  39 mladých kresťanov. Prijali tak sedem darov Ducha Svätého a stali sa dospelými členmi sv. cirkvi.

 Birmovanie  vtláča do duše nezmazateľný duchovný znak, „charakter“, ktorý znamená, že Ježiš Kristus označil kresťana pečaťou svojho Ducha a obdaril ho mocou z výsosti, aby bol jeho svedkom.

Na konci celej liturgie birmovanci poďakovali pánovi Mons. Jozefovi Haľkovi za vyslúženie sviatostibirmovania.

  Veľká vďaka patrí P. Viktorovi Štefanovi Locnerovi za trpezlivú prípravu mladých a dôstojný priebeh sviatosti.

Share This Article