Upozornenie pre poberateľov peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia,

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica, odbor sociálnych vecí a rodiny týmto upozorňuje
poberateľov peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, aby
predložili doklad o svojom príjme a príjme spoločne posudzovanej osoby /manžel/manželka/ za rok
2013 na účely prehodnocovania príjmov:
– fotokópia rozhodnutia o zvýšení dôchodku od 01.01.2013, alebo potvrdenie o vyplatenom
dôchodku za rok 2013
– čistý príjem zo závislej činnosti za rok 2013 – potvrdenie zamestnávateľa
– potvrdenie sociálnej poisťovne o poberaní nemocenských dávok alebo dávok v
nezamestnanosti
Uvedené doklady je potrebné zaslať, prípadne osobne doručiť na Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Senica, odbor sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Holíč, Hviezdoslavova 17, Agenda
peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností – kanc. č. 124, najneskôr do
30.04.2014.

Mgr. Viera Petrášová v.r.
riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny

Share This Article