V Senici otvorili nové dopravné ihrisko

 

 

Primátor mesta Senica Ľubomír Parízek spolu s riaditeľkou Slavomírou Melišovou vo štvrtok 12. júna 2014 slávnostne otvorili Detské dopravné ihrisko v areáli 1. Základnej školy v Senici. Otvorenia DDI sa zúčastnili aj zástupcovia participujúcich organizácií (Dopravná polícia Senica, Mestská polícia Senica, zástupcovia zriaďovateľa, riaditelia senických škôl a pedagógovia škôl okresu Senica). Slávnostné otvorenie spestrili krátkym programom žiaci primárneho vzdelávania pod vedením Gabiky Bachurovej a Beáty Palkovičovej. Súčasťou otvorenia bol aj  metodický deň pre pedagógov. Všetci prítomní si prezreli priestory výcvikovej plochy DDI, na ktorej im žiaci 4. ročníka ukázali ako sa správať na ceste v úlohe cyklistu, kolobežkára i chodca. Potom sme sa presunuli do učebne dopravnej výchovy, ktorú sme zriadili v spolupráci s Rodičovským združením pri 1. Základnej škole. Učebňa je vybavená pomôckami na dopravnú výchovu – softvérmi „S Martinom na cestách“, „Autoškola pre deti“ a „Na ceste pozor!“, mapami „Som chodec“ a „Som cyklista“, dopravnými značkami, dopravným pexesom a učebnicami dopravnej výchovy schválenými Ministerstvom školstva. V rámci metodického dňa sme učiteľov oboznámili s priebehom výučby dopravnej výchovy v našom DDI. Dopravná výchova sa bude realizovať v blokoch – dvojhodinový blok pre predškolákov a žiakov 1. a 2. ročníka, trojhodinový blok pre žiakov 3.- 5. ročníka. Dvojhodinový blok bude zameraný na správanie sa chodca ako účastníka cestnej premávky a trojhodinový blok na správanie sa cyklistu v cestnej premávke. Jedna tretina bloku bude venovaná teoretickej príprave v učebni a dve tretiny priamo na výcvikovej ploche DDI. Výučbu bude zabezpečovať učiteľ dopravnej výchovy Peter Pastucha. Dopravná výchova sa bude realizovať v dňoch utorok a štvrtok od septembra do novembra a od apríla do júna v danom školskom roku. Samozrejme, všetko bude závisieť od počasia. Naše DDI je vybavené 20 bicyklami rôznych veľkostí, 10 kolobežkami, 30 prilbami a reflexnými vestami. DDI tvorí 51 dopravných značiek, semafor a vodorovné dopravné značenie. DDI v 1. ZŠ bolo vybudované v spolupráci so zriaďovateľom mestom Senica a na financovaní sa spolupodieľali všetky školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica. Harmonogram výučby na DDI budeme koordinovať s pánom Ivanom Lajdom, vedúcim Spoločného školského úradu. DDI môžu využívať všetky plnoorganizované aj neplnoorganizované školy v okrese Senica, prípadne školy aj z iných okresov, ktoré budú mať záujem.

 

 

    PaedDr. S. Melišová

Share This Article