V Senici revitalizovali vnútroblok na ulici S. Jurkoviča

Vnútrobloky na Ulici S. Jurkoviča dostali novú tvár. Svojím rozsahom ide o výnimočný projekt, aký sa  v Senici ešte nerobil.  Mesto Senica revitalizáciu vnútroblokov, ktoré boli postavené  začiatkom 80. rokov 20. storočia robilo v rámci Integrovaného  regionálneho operačného programu s dôrazom na životné prostredie.  Investícia výrazne prispeje k zlepšeniu životného prostredia na sídlisku Sotina  a novými ihriskami sa zlepšili pre deti možnosti na hranie a trávenie voľného času.  

Mesto Senica v posledných augustových dňoch prevzalo od dodávateľa stavby firmy Hílek a spol., a.s. Senica stavbu, ktorej realizácia presne v duchu zmluvy trvala od januára 2019.

Mestské zastupiteľstvo Senica schválilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok, spoluúčasť na projekte revitalizácie vnútrobloku  30. júna 2017. Projekty sa začali pripravovať v roku 2016.

jurkovica

Hlavným cieľom projektu bola komplexná revitalizácia najstaršieho vnútrobloku sídliska Sotina s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Celkovo sa obnovilo 10 256,85 m2  plochy vnútrobloku. V rámci revitalizácie vnútrobloku nebol z kompozičného hľadiska vyrúbaný ani jeden strom. Nové a obnovené chodníky, navrhnuté detské ihriská, obnovené športoviská a nový mestský mobiliár v plnej miere rešpektujú existujúce vzrastlé stromy bez potreby zásahu do koreňového systému alebo koruny stromov.

„Projekt revitalizácie vnútroblokov je v našom meste doteraz ojedinelý vo finančnom vyjadrení,  stavebným rozsahom i svojím zameraním. Životné prostredie, starostlivosť oň spolu so skvalitňovaním podmienok pre život je totiž prioritou samosprávy. Som rád, že projekt  začínajúci v predchádzajúcom volebnom období sa podarilo úspešne zvládnuť a dnes hotové stavebné dielo slúži  nielen obyvateľom vnútroblokov, ale i ďalším obyvateľom Senice. Verím, že z nových ihrísk i celého moderného priestoru sa  budú všetci dlho tešiť a využívať ich. Za spoluprácu pri realizovaní tohto projektu vyslovujem poďakovanie zhotoviteľovi  firme Hílek a spol. i ďalším subjektom, pretože súhra bola nevyhnutná,“ povedal primátor Senice Martin Džačovský.

Celkové náklady na projekt revitalizácie vnútrobloku predstavovali 688 957,37€ (stavba, projektová dokumentácia, stavebný dozor, interný projektový manažment),  z toho nenávratný finančný príspevok  z Integrovaného regionálneho operačného programu  (Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR) bol vo výške 654 509,49 €. Spolufinancovanie mesta Senica – 34 447,88 €.

V rámci projektových aktivít:

  sa obnovilo a zrekonštruovalo 1 994,16 m2  asfaltových chodníkov a 1033,77 m2 chodníkov zo zámkovej dlažby,

     celková nová plocha detských ihrísk – 1061,38 m2

     obnovená plocha športovísk – 910,52 m2

  osadenie nového mestského mobiliáru pozostávajúceho z 20 ks parkových  lavičiek,  12 ks smetných košov, 2 ks okrúhleho stolíka s 8 ks otočných kresielok

     výsadba novej vzrastlej zelene – 30 ks stromov (7 ks ihličnatých a 23 ks listnatých) vďaka čomu prišlo k 35,8 % nárastu zelene vo vnútrobloku.  

jurkoviča

Riaditeľ stavebného úseku zhotoviteľskej firmy Hílek a spol. JUDr. Jaroslav Hílek na slávnostnom otvorení konštatoval: „Mesto Senica je domovským mestom našej spoločnosti a každý projekt, ktorý prispeje k skvalitneniu života v meste vnímam ako pozitívum.  Po ôsmich mesiacoch práce môžem konštatovať, že dielo bolo úspešne dokončené.  Spoločne sa nám podarilo vytvoriť moderný, atraktívny a bezpečný priestor, ktorý navyše rešpektuje aj životné prostredie. Verím, že obyvateľom Sotiny, najmä deťom a mládeži, bude slúžiť dlhé roky.“

Projekt svojím zameraním výrazne prispel k posilneniu krajinnoekologickej funkcie zelene v mestskom prostredí. Dosadením stromov a obnovením trávnatých porastov sme prispeli  k zvýšeniu ekostabilizačnej funkcie zelene. Realizáciou aktivít projektu sa v plnej miere obnovila estetická, psychologická a hygienicko –zdravotná funkcia revitalizovaného vnútrobloku.

Nové stromy spolu s existujúcimi napomôžu zlepšiť mikroklimatické pomery vo vnútrobloku – počas horúcich dní znížia výpar, zvýšia vlhkosť vzduchu, prispejú k zníženiu okolitej teploty a k zníženiu veterného zaťaženia priestoru vnútrobloku. V rámci izolačnej a filtračnej schopnosti zelene prispejú k zníženiu hladiny hluku v mestskom prostredí, k zachytávaniu  prašnosti a absorbovaniu cudzorodých látok z ovzdušia.

Projekt svojimi aktivitami v čo najvyššej možnej miere využíva zavádzanie postupov udržateľného hospodárenia s dažďovou vodou. Dažďová voda nie je zaústená do dažďovej kanalizácie, ale prirodzene vsakuje do okolitého prostredia. Použitá skladba chodníkov, viacúčelového ihriska a dopadových plôch detských zostáv je v plnej miere vodopriepustná. Nepriepustné asfaltové povrchy sú vyspádované do strán, aby sa dažďová voda nehromadila na povrchu a neodparovala sa, ale prirodzene stiekla do okolitej zelenej plochy a následne vsiakla do zeme.

Výsadbou novej zelene spolu s realizáciou vodozádržných opatrení sme prispeli k znižovaniu tvorby tzv. teplotných mostov, ktoré v súčasnosti trápia čoraz viacej obyvateľov miest a mestských oblastí. Dúfame, že upravený vnútroblok bude pozitívne vplývať na zlepšené správanie sa obyvateľov ako komunity, na zvýšenie bezpečnosti verejných priestorov pre všetky vekové kategórie obývajúce bytové domy, ako i na zdravotný stav obyvateľov.

Revitalizovaný vnútroblok si ponechá svoje športovo – rekreačné  využitie. Nové detské ihriská a zrekonštruované plochy športovísk budú bezplatne určené pre všetky vekové kategórie obyvateľov nielen vnútrobloku, ale aj vzdialenejších bytových domov.

Share This Article