V Senici začína veľká revitalizácia vnútrobloku Sotina.

Mesto Senica dnes odovzdalo stavenisko zhotoviteľovi stavby firme Hílek a spol. Senica, ktorá v pondelok 7. januára začne s revitalizáciou vnútroblokov na Ulici S. Jurkoviča v Sotine. Oba vnútrobloky sú ohraničené bytovými domami 1202 až 1208. Stavebná firma 7. januára začne oplocovať stavenisko a postupne s demoláciou časti ihrísk a prvkov nachádzajúcich sa vo vnútroblokoch.  Revitalizácia  verejného priestranstva  s plochou 10 256,85 m2 a  s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene má byť ukončená za 8 mesiacov.  Obyvatelia okolitých bytoviek teda výsledok uvidia na konci augusta t.r. Hlavný vstup na stavenisko  bude z veľkého parkoviska pri kotolni (bytový dom č. 1207). Upozorňujeme,  že pohyb  obyvateľov k bytovým domom bude čiastočne obmedzený len počas rekonštrukcie chodníkov.  Investor Mesto Senica vyzýva obyvateľov, aby počas nevyhnutných stavebných prác boli trpezliví, ohľaduplní  a tolerantní, zvýšili dohľad nad deťmi. 
Snímka obrazovky 2019-01-05 o 20.04.53 Snímka obrazovky 2019-01-05 o 20.04.29
Mesto Senica získalo financie na revitalizáciu v rámci Integrovaného  regionálneho operačného programu, Prioritnej osi 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie. Celkové oprávnené výdavky projektu  sú 710 445,28 eur, z toho nenávratné  výdavky činia 674 923, 02 eur. Rozdiel spolufinancuje Mesto Senica. Tento  výnimočný projekt zahŕňa výmenu starých detských ihrísk za nové kvalitné certifikované zostavy, celkovú výmenu mestského mobiliáru, nové chodníky z liateho asfaltu, revitalizáciu zelene. Na ploche zostanú všetky existujúce stromy,  ku ktorým   bude vysadených 7 ihličnanov   a 23 listnatých stromov.Vnútrobloky v bytových  domoch  postavené začiatkom 80-tych rokov 20. storočia  boli až doteraz v pôvodnom stave,  čomu zodpovedá aj technický stav spevnených plôch, chodníkov a mestského mobiliáru. Obyvateľov budem mesto stave prác priebežne informovať.  
Share This Article