V Senici začínajú pracovať novozvolené komisie a mestské výbory

V komunálnych voľbách sme si zvolili primátora mesta Senica a nové zloženie mestského zastupiteľstva. Pri mestskom zastupiteľstve však pracujú aj komisie a mestské výbory, ako poradné a iniciatívne, či v prípade komisií aj kontrolné orgány. Ich členmi sú okrem zvolených poslancov aj obyvatelia mesta.  Tí sa mohli do 10. januára prihlásiť za člena komisie alebo člena mestského výboru.

ČLENOVIA KOMISIÍ PRI MSZ SENICA

Záujem o prácu v týchto orgánoch prejavilo takmer 100 občanov. „Veľmi nás potešil záujem verejnosti o prácu v mestských komisiách a výboroch, avšak z dôvodu obmedzeného počtu členov nebolo možno vyhovieť každému“,  informoval zástupca primátora Filip Lackovič, u ktorého sa návrhy na jednotlivých členov predkladali.  Zo záujemcov  bola na pracovnom stretnutí predsedov komisií, zástupcov poslaneckých klubov a nezávislých poslancov vybraná zhruba polovica. Návrh  na zloženie komisií a mestských výborov bol potom predložený na rokovanie mestskej rady a následne na zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré návrh na svojom 1. riadnom zasadnutí schválilo.

Ako v komisiách, tak aj v mestských výboroch sa objavia staré známe tváre, ale aj nováčikovia.  „Chceli sme na jednej strane zachovať kontinuitu, a tak sme do komisií a mestských výborov vyberali ľudí, ktorí majú skúsenosti s prácou v týchto orgánoch, na druhej strane sme chceli, aby tam zavial nový vietor, nový pohľad a energia. Pri výbere členov komisií  sme sa snažili brať ohľad na odbornosť tak pri straníckych nomináciách, ako aj pri nomináciách nezávislých poslancov či návrhoch z radov verejnosti,“ vysvetlil zástupca primátora.

V Senici bude vo volebnom období 2018 – 2022 pracovať 10 komisií a 8 mestských výborov.

Oproti minulému volebnému obdobiu sa počet komisií znížil z 11 na 10, keď zlúčením dvoch  komisií vznikla Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež  a zbor pre občianske záležitosti. Občania sa mohli stať členmi v 8 komisiách, pričom Komisia na prešetrovanie sťažností proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta a Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov je zložená iba z poslancov.

Členmi výborov sú  všetci poslanci mestského zastupiteľstva zvolení v príslušnom volebnom obvode, ako aj občania príslušnej časti mesta zvolení mestským zastupiteľstvom a členovia mestskej polície. Oproti minulému volebnému obdobiu, bude v MsV pracovať len jeden príslušník mestskej polície, ktorý bude za svoj obvod niesť zodpovednosť.  Úlohou členov mestských výborov bude prostredníctvom poslancov tlmočiť mestu problémy, požiadavky ale i návrhy na zlepšenie.

Pozitívnou správou pre verejnosť je, že Mesto Senica začne so zverejňovaním zápisníc zo zasadnutí mestských výborov na web stránke mesta,  aby boli ľudia lepšie informovaní o tom, čo sa na zasadnutia MsV rieši, rovnako ako je tomu u komisií“, prezradil svoj zámer zástupca primátora Filip Lackovič.

Share This Article