V Skalici dnes podpísali Memorandum o spolupráci zamerané na prepojenie aktérov inovačného trojuholníka

Občianske združenie Spoločne pre Skalicu iniciovalo podpis Memoranda o porozumení zameraného na vybudovanie regionálneho inovačného a priemyselného klastra. Jeho cieľom je podpora dialógu naprieč inovačným trojuholníkom a zvýšenie kvality života v Skalici a bezprostrednom okolí.

„Dnešný podpis MEMORANDA je prvým krokom k založeniu riadnej klastrovej organizácie prepájajúcej akademický, súkromný ako aj verejný sektor. Definovanie spoločných cieľov pre rozvoj vízie Skalice, definovanie tém a oblastí bude prvým krokom, na ktorom sme sa dnes dohodli. Doba individualizmu  v plánoch rozvoja alebo v dôležitých rozhodnutiach o regionálnom smerovaní by mali byť nahradené princípom integrácie intelektuálnej kapacity v regióne. Domnievam sa, že toto je forma participácie, ktorá je pre rozvoj mesta Skalica tá správna“ konštatuje Martin Štepán z OZ Spoločne pre Skalicu. Ing. Peter Pobuda, starosta obce Mokrý Háj ho dopĺňa: „Sme za spájanie, sme za dialóg, sme za výmenu skúseností. Nové technológie, inovatívne riešenia spravidla prichádzajú do prostredia komunálneho riadenia trhovým princípom ponuky a nášho často nie pevne ukotveného dopytu. Princíp inovačného, priemyselného a regionálne ukotveného klastra je dobrým modelom pre vstupovanie do dialógu o výzvach Skalice a jej regiónu, akýmsi filtrom v neprehľadnom svete integrácie inovácií do života občanov“.

Kľúčovým prvkom rozvoja je integrácia podnikateľského sektora a Ing. Miroslav Janota, výkonný riaditeľ Schaeffler Skalica k tomu dodáva: „Podnikatelia sú vitálnou súčasťou života mesta, považujeme za prirodzené, že inovačný potenciál potrebujeme napojiť na vzdelávanie, manažment mesta a v maximálnej miere aj na jeho potreby. Preto vstupujeme do procesu, ktorý má potenciál Skalici definovať novú platformu kooperácie.“

Ing. Richard Kohút, predseda predstavenstva Grafobal, a.s. konštatuje: „Ako jeden z významných zamestnávateľov v našom meste chápeme, že bez vzájomného dialógu naprieč aktérmi inovačného trojuholníka bude potenciál rozvoja niektorých tém v meste Skalica nevyužitý. Myslíme, že najmä riešenia, ktoré prináša spolupráca kľúčových subjektov sú prísľubom stability aj v časoch krízy.“

Jeden z pilierov inovačného trojuholníka reprezentuje veda, výskum a akademické prostredie, prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave konštatuje „Akademický sektor vníma potrebu integrácie intelektuálnej kapacity v inovačnom trojuholníku ako zásadný moment v riadení procesov smerujúcich k modernizácii regiónov Slovenska. Spojenie akademikov, starostov, primátorov a podnikateľov môže byť silným nástrojom na ceste k rozvoju mesta a zvýšeniu kvality života jeho obyvateľov“.

Share This Article