Včera sme boli aktívni, dnes sme interaktívni!

Prednedávnom sme sa na počítače pozerali s rešpektom, dnes sú pre nás nenahraditeľnými pomocníkmi a prácu s nimi ovládajú nielen dospelí, ale aj mnohé deti. Základy počítačovej gramotnosti sa budujú už v materskej škole. V našej ZŠ s MŠ Vrádište 226 navštevuje jednu triedu materskej školy 24 detí a dve triedy základnej školy 22 žiakov, z toho 4 žiaci so špeciálno -výchovno –vzdelávacími potrebami dochádzajú z okresného mesta.
Na podporu vybavenosti školy informačno-komunikačnými technológiami sme sa zapojili do projektu MŠVVaŠ SR pod názvom: Elektronizácia regionálneho školstva a podarilo sa nám získať dve interaktívne tabule s príslušenstvom a farebnou tlačiarňou do tried materskej školy a dve interaktívne tabule do tried základnej školy. Zapojili sme sa i do projektu:
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
a získali sme interaktívnu tabuľu do počítačovej učebne.
Všetky triedy v našej škole sú vybavené modernou technikou, ktorú využívajú vyučujúci, deti a žiaci počas vyučovania i výchovných aktivít v ŠKD.

 

Mária Karasová

 

 

Share This Article