Vieme, kedy budú zápisy do základných škôl v Malackách

Zápis detí do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky (ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ Štúrova, ZŠ Záhorácka), ako aj do cirkevnej ZŠ Mansveta Olšovského (súčasť Spojenej školy sv. Františka Assiského), sa uskutoční v týchto termínoch:

PIATOK 5. apríl od 14.00 – 18.00 h
SOBOTA 6. apríl od 9.00 – 12.00 h

Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa, ako aj meno, priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko rodičov či iných zákonných zástupcov. Ak nebude možné zabezpečiť prítomnosť druhého zákonného zástupcu pri zápise, podpíše zapisujúci zákonný zástupca čestné vyhlásenie o súhlase druhého zákonného zástupcu s výberom školy.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v spádovej základnej škole (základná škola v školskom obvode, kde má trvalý pobyt). Rodič si môže vybrať aj inú školu, avšak riaditelia ZŠ sú povinní prednostne prijímať deti s trvalým pobytom v príslušnom školskom obvode.

Share This Article