Zákon o poplatkoch u lekárov je zlý a nejednoznačný

Bratislavský samosprávny kraj dlhodobo upozorňoval na nešťastné a nejednoznačné znenie novelizovaného zákona 577/2004, ktorý zrušil možnosť vyberania viacerých poplatkov od pacientov lekármi. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti si však našli spôsob, ako tieto poplatky vyberať a nejednoznačnosť zákona im to len uľahčuje.

Zdravotná starostlivosť má byť taká, aby nevytvárala priestor, že sa zneužije núdza a strach pacienta, v prospech toho, aby rýchlo zaplatil nejaký poplatok. Inými slovami: bol to jednoducho chybný krok Ministerstva zdravotníctva, že nasilu tlačilo tento zákon. Ľudia v praxi budú platiť viacero neregulovaných poplatkov. My budeme, samozrejme, aj ďalej chodiť na kontroly, ale nejednoznačnosť zákona nedovolí to efektívne potierať. Takže sa, samozrejme, dostaneme do situácie, že poplatky reálne budú, budú sa platiť, no bohužiaľ to nebude zákonom regulované. Výška poplatkov teda ostáva na voľnej tvorbe trhu a na konci dňa zaplatí pacient oveľa viac, ako pred novelizáciou zákona, pretože do poplatku budú narátané náklady na skrývanie týchto poplatkov,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Prvého apríla vstúpil do platnosti novelizovaný Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Ten však do praxe priniesol viacero nepresností a nejasností, na ktoré Bratislavský samosprávny kraj upozorňoval už počas legislatívneho procesu. Najnovšie konanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti však predčilo aj obavy Bratislavského samosprávneho kraja. Ambulancie našli spôsob obchádzania zákazu vyberania poplatkov napríklad za prednostné vyšetrenie. Pacientov si za úhradu neobjednáva samotný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ale externá spoločnosť. Pacient sa teda za úhradu, ale nie priamo lekárovi, dostane k zdravotnej starostlivosti.

Bratislavský samosprávny kraj je vo vzťahu k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti orgánom prenesenej štátnej moci. Má teda právo kontrolovať a sankcionovať ambulancie. Vďaka nejasnostiam v zákone však nie je možné pre BSK, ako orgán kontroly, stanoviť či počínanie ambulancií a externých „objednávačov“ je alebo nie je legálne.

Neexistuje jednoznačná odpoveď z našej strany. Ministerstvo na jednej strane hovorí, že nie je možné vyberať tieto poplatky, napr. registračné, na druhej strane hovorí, že v prípade, ak sa jedná o dobrovoľnú úhradu na základe vlastnej žiadosti pacienta, tak sa môže jednať o legálne vyberanie poplatkov. Zákon ponúka viacero výkladov. Na jednej strane zákon hovorí, že poskytovateľ nemôže požadovať úhradu nad rámec spoluúčasti, na druhej strane, ak si to naozaj vykladáme tak, že slovo požadovať je kľúčové, tak v prípade, že žiadosť je na strane pacienta, je to legálne, nie je to legálne? Takto zákon nemôže byť formulovaný, aby sme si my vytvárali viaceré verzie výkladov. Zákon musí byť jednoznačný. My vykonávame prenesený výkon štátnej správy a zákon by mal byť jednoznačný a stručný“ vysvetľuje základné nejasnosti v novelizovanom zákone riaditeľka odboru zdravotníctva BSK Jana Ježíková.


Na dnešnej tlačovej konferencii uviedol lekár samosprávneho kraja Valerián Potičný, že Ministerstvo zdravotníctva odporučilo samosprávam riešiť problémy s poplatkami formou kontrol, zároveň uviedol, že BSK vykonáva zo zákona kontroly pri všetkých podnetoch, teda aj iných ako pri poplatkoch. „Faktom je, že pri problémoch pri podmieňovaní zdravotnej starostlivosti poplatkami, pokuta sa môže vyšplhať až do výšky 15-tisíc €. Toto sa môže udiať jedine správnym konaním. Ak si uvedomíme, že nejednoznačnosť zákona hovorí, či máme postupovať takýmto alebo onakým spôsobom, nevieme dnes podľa tohto zákona uplatňovať to správne konanie do dôsledkov, tzn. nevieme správne chrániť pacienta. Upozorňovali sme opakovane na to, že táto nejednoznačnosť zákona toto prinesie a vyvolá takéto problémy s poplatkami, ktoré mal zákon riešiť a nerieši,“ povedal Valerián Potičný.

 

Zákon je nejednoznačný a chaotický, takže sa budeme obracať aj na Ministerstvo zdravotníctva, lebo je to pre nás veľmi dôležité, jednak preto, že vykonávame štátnu správu a jednak preto, že v prípade keď rozhodneme v nejakých správnych konaniach o pokutách, tak poskytovateľ má možnosť odvolať sa na Ministerstvo zdravotníctva, takže by sme mali mať jednoznačný názor na určitý druh poplatku,“ uzavrela Jana Ježíková.

 

Share This Article