Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. oslávi 10. výročie vzniku

Zariadenie sociálnych služieb Senica je nezisková organizácia, poskytujúca sociálne služby v zmysle zákona  o sociálnych službách. Založená bola Mestom Senica  a od apríla 2006  poskytuje sociálne služby obyvateľom mesta a tiež celého širokého okolia. Sídli  v trojposchodovej budove bývalej Polikliniky v Senici, na Štefánikovej ulici.

Zariadenie od svojho založenia prešlo niekoľkými zmenami. Pri svojom vzniku poskytovalo sociálne služby: „Zariadenie núdzového bývania“, „Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti“ a „Útulok“.  V roku 2010 sa poskytované služby rozšírili o sociálnu službu“ Domov sociálnych služieb“. K výraznej zmene došlo v priebehu roka 2013 , kedy  bol presídlený „Útulok“ a “ Zariadenie núdzového bývania “ na Hurbanovu ulicu.

foto2

Od 1.1.2014 slúži budova na Štefánikovej ulici výhradne seniorom. Zariadenie zriadilo oddelenie, kde sa vyškolený odborný personál venuje klientom trpiacim Alzheimerovou  chorobou. V roku 2014 sa Mesto Senica, ako zakladateľ Zariadenia sociálnych služieb, rozhodlo zrušiť  sociálnu službu „Zariadenie núdzového bývania“ a vďaka zmene  v zákone  o sociálnych službách sa naše služby od 1.januára 2015 rozšírili o sociálnu službu, určenú  pre ľudí v dôchodkovom veku – „Zariadenie pre seniorov.“

Poslaním zariadenia je poskytnúť svojim klientom dôstojnú „jeseň“ ich života. Starostlivosť je zabezpečovaná pobytovou formou nepretržite – 24 hodín denne. Zariadenie a jeho zamestnanci sú dôležitými  sprostredkovateľmi kvality života, dbajú na dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd klientov, pričom sa riadia etickým kódexom, ktorý zariadenie stanovilo. V maximálnej miere  podporujú udržiavanie sociálnych kontaktov s rodinou, priateľmi a verejnosťou. Ku každému klientovi je pristupované individuálne, podľa jeho špecifických potrieb, vychádzajúcich z jeho predchádzajúceho  životného štýlu. V príjemnom, takmer rodinnom prostredí,  prežívame s klientmi radosti aj strasti „rodinného  života“.   Obyvatelia  zariadenia  sú  v dobrých rukách starostlivého personálu, ktorý je odborne zdatný a vyškolený pre potreby práce s klientmi s ich špecifickými potrebami.

foto1

Zabezpečovaná je celodenná  kvalitná strava, servis  osobnej hygieny, upratovania, prania, žehlenia. Klienti voľný čas trávia aktivizačným programom – ranná rozcvička, pamäťové cvičenia, ergoterapia. Organizujeme rôzne posedenia a navštevujeme kultúrne podujatia. Zaujímavá je aj práca v keramikárskej dielni, s výrobkami z tejto dielne sa môžete stretnúť na jarmokoch a výstavách, v prípade záujmu si ich môžete zakúpiť priamo v zariadení.

Sociálne pracovníčky pomáhajú klientom umiestneným v Útulku, riešiť ich často neľahkú životnú situáciu, do ktorej sa dostali. Útulok  zabezpečuje časovo obmedzené ubytovanie pre ľudí bez domova, sociálne poradenstvo a vytvára podmienky na prípravu vlastnej stravy, pranie, žehlenie, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny a záujmovú činnosť. Dohodnuté podmienky majú klientom v Útulku pomôcť zlepšiť ich sociálne postavenie a fungovanie v spoločnosti.

Prostredníctvom projektov a dotácií sa snažíme zabezpečovať prostriedky potrebné na to, aby naše zariadenie  napredovalo, hlavne čo sa týka kvality poskytovaných služieb. Výhodou je pekné okolie mestského parku a priľahlá záhrada a tiež to, že objekt, ktorý v minulosti slúžil ako poliklinika, je bezbariérový, vybavený výťahom, ktorým možno prepravovať klienta na vozíčku i na lôžku. Nevýhodou sú stiesnené sociálne zariadenia. Tento problém sa nám postupne darí  riešiť v spolupráci s Mestom Senica. Výsledkom sú dve nové priestranné kúpeľne a WC. V januári  2015 boli na celej budove vymenené staré  netesniace okná za plastové a následne na to bola budova z jednej strany zateplená. Postupne sme si svojpomocne vymaľovali všetky priestory zariadenia, čo nemalou mierou prispelo k celkovému estetickému zlepšeniu prostredia. Snažíme sa, aby prostredie, v ktorom klienti trávia väčšinu svojho času, bolo priateľské, takmer  domáce, také, v akom si aj my zamestnanci vieme predstaviť svojich blízkych, pokiaľ by potrebovali využiť naše služby.

V prípade záujmu o služby v našom zariadení nás kontaktujete osobne alebo telefonicky. Pokiaľ Vás zaujali informácie o 10-ročnom pôsobení nášho zariadenia, pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v mesiaci apríl. Bližšie informácie nájdete na webových stránkach: www.zsssenica.sk

Share This Article