ZŠ Kopčany v projekte Implementácia daltonského plánu do vzdelávania

Základná škola, Sasinkova 530, Kopčany realizuje od septembra 2012 projekt v rámci Operačného programu Vzdelávanie. Projekt je súčasťou  prioritnej osi  Reforma systému  vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenia  Premena tradičnej školy na modernú.

Projekt je zameraný na inovatívne a alternatívne postupy vo vyučovacom procese a  jeho modernizáciu. Daltonský plán poskytuje všetky možnosti  inovatívnych  postupov vzdelávania a výchovy.

V projekte sme sa zamerali na inováciu učebných materiálov a didaktických prostriedkov cudzích jazykov,  inováciu predmetov daltonskej výučby a vzdelávanie pedagogických zamestnancov.

Učitelia cudzích jazykov vytvoria učebné materiály, ktoré budú rozširovať a zlepšovať  možnosti vzdelávania. Materiály sa budú používať na klasických vyučovacích hodinách, ale najmä v blokovom daltonskom vyučovaní. Vytvorené pracovné listy budú tematicky korešpondovať s ostatnými vytvorenými učebnými materiálmi. Na vyučovacích hodinách cudzích jazykov budú používané multimediálne učebnice, interaktívne pomôcky ( interaktívne pero, interaktívna tabuľa). Na používanie multimediálnej učebnice budú preškolené dve učiteľky cudzích jazykov.  Celá aktivita je primárne zameraná na cieľovú skupinu žiakov 3.-9.ročníka, spoločne s cieľovou skupinou vyučujúcich a predpokladom zvýšenia čitateľskej gramotnosti žiakov v cudzom jazyku, rozvojom ich kľúčových kompetencií využívaním moderných informačno-komunikačných technológií a didaktických prostriedkov.  Preto sa v rámci projektu zakúpili rôzne didaktické pomôcky a IKT, vybudovalo sa jazykové laboratórium.

Inovácia predmetov daltonskej výučby sa realizuje  prípravou a vytváraním učebných materiálov – pracovných listov určených na daltonské blokové vyučovanie formou tematického integrovaného vyučovania. Vznikajú pracovné listy pre žiakov I. a II.stupňa, ktoré využívajú  princíp  daltonského plánu. Pracovné budú veľmi dôležitou učebnou pomôckou na daltonské blokové vyučovanie.  Pre I.stupeň v každom pracovnom liste sú zaradené tri vyučovacie predmety, ktoré medzi sebou úzko súvisia a napĺňajú medzipredmetové vzťahy. Jedna téma je rozpracovaná do troch vyučovacích predmetov a tvorí hlavný obsah blokového dňa. Žiaci musia pracovať so všetkými dostupnými zdrojmi informácií, encyklopédiami, internetom.  Na bežných vyučovacích hodinách a na daltonských blokoch budú pracovať s interaktívnymi tabuľami.  Všetky aktivity v tvorbe učebných materiálov pre I. stupeň určených na daltonské blokové vyučovanie prispejú k rozvoju čitateľskej gramotnosti a kľúčových kompetencií žiakov.  Pracovné listy pre II.stupeň sú takisto určené na daltonské vyučovanie. Napríklad učebné materiály zo slovenského jazyka sú naviazané na predmety anglický jazyk, dejepis a výtvarný výchova, predmet biológia korešponduje s fyzikou a  matematikou, geografia s informatikou a výtvarnou výchovou, nemecký jazyk s matematikou. Takto pripravené materiály budú použité na blokové vyučovanie s maximálnym prepojením tém a vnímaním širších vzťahov.  Vzniknú pracovné listy, prezentácie, interaktívne zošity, testy. K modernizácii vyučovania a realizácii daltonskej blokovej výučby prispejú i učebné pomôcky na vyučovanie fyziky, notebooky, tablety, GPS.

Vyškolenie pedagogických zamestnancov bude prebiehať v troch etapách :  školenie v MS Office  vo vyučovacom procese je určené pre 10 učiteľov I. a II.stupňa. Absolvovaním získajú učitelia znalosti využívania  jednotlivých aplikácií MS Office a ich následnú implementáciu do vyučovania.

Školenie IKT vo vyučovacom procese je určené pre 10 pedagógov. Školenie umožní získať širší pohľad na využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní a modernizovať tak výučbu mnohých predmetov.

Školenie zamerané na anglický jazyk s využitím informačno-komunikačných technológií je určené pre 8 pedagógov. Školenie im poskytne teoretické informácie vychádzajúce zo Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky, koncepcii výučby cudzích jazykov na základných školách, doplnené o praktické informácie o výučbe s interaktívnou tabuľou, využitím doplnkových foriem výučby akými sú prezentácie a interaktívne cvičenia.

 

Mgr. Jana Jurčíková, riaditeľka školy

Share This Article