ZŠ Vajanského Skalica – Meníme sny na skutočnosť

ZŠ Vajanského 2 v Skalici dlhodobo spolupracuje s firmou Schaeffler. Schaeffler nám pomáha  nielen finančne, ale aj mnohými ďalšími aktivitami v rámci  modernizácie vzdelávania našich žiakov. Pred štyrmi  rokmi firma otvorila v našej škole krúžok pre rozvoj talentu a nadania  žiakov v programovaní s Lego Mindstorms. Každoročne sa žiaci zúčastňujú technickej súťaže Mladý technik ako i exkurzií vo výrobných priestoroch firmy. 

V piatok, 27. septembra, dal manažment firmy našej spolupráci nový rozmer. Z vlastnej iniciatívy prišlo 12 manažérov  priložiť ruku k dielu. Nielenže sme získali od firmy finančný dar na dobudovanie nášho Náučného chodníka s ekoučebňou, ale aj precízna práca a elán v rámci brigády prispeli k ukončeniu povrchovej úpravy náučného chodníka. Ďalšia skupinka z firmy Schaeffler  pracovala obďaleč na zveľadení dvora MŠ L. Svobodu. 

IMG_2420

Niektorí z účastníkov v minulosti navštevovali  ZŠ Vajanského a boli prekvapení ako vyrástli stromy, ktoré sadili na hodinách pestovateľských prác v našom areáli. Všetkým prítomným práca  išla od ruky a stihli ešte upraviť aj stromčeky v blízkosti ekoučebne.  

Firma tiež v rámci tohto dňa zorganizovala sprievodnú aktivitu pre deti. Šikovné lektorky pripravili pre žiakov 3. ročníka EKO workshop – výrobky z recyklovateľného materiálu. Žiaci pri tvorbe autíčiek a motýlikov využili svoje zručnosti i vedomosti. Pripomenuli si dôležitosť separácie a recyklácie odpadu, nielen v škole ale aj v domácnosti. Ochrana životného prostredia  je v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou života každého človeka. Deti táto  kreatívna aktivita zaujala,  samozrejme ich potešili aj malé firemné darčeky z rúk generálneho riaditeľa slovenských závodov Schaeffler p. Jaroslava Patku.

Počas stretnutia sme sa dohovorili na nových formách spolupráce. 

Ďakujeme všetkým zúčastneným a už teraz sa tešíme na budúce stretnutie!

Share This Article