Bolestné

V živote človeka často dochádza k úrazom a chorobám, ktoré sú spojené s bolesťou a zanechávajú sťažené spoločenské uplatnenie (trvalé následky): trestné činy, autonehody s cudzím zavinením, pracovné úrazy a choroby, nedodržanie povinností tretej osoby a podobne. Tieto úrazy sa odškodňujú podľa zákona NR SR č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a sťažené spoločenské uplatnenie.

V akútnej fáze sa odškodňuje na základe lekárskeho posudku bolestné. Podľa popísaných úrazových zmien alebo vzniknutých ochorení ošetrujúci lekár vypracuje posudok o bolestnom s vyčíslením bodového ohodnotenia, na základe ktorého je možné určiť peňažnú hodnotu odškodnenia. 1 bod je ocenený na 2% z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na náhradu. V tomto roku je cena bodu stanovená na 16,48 €. Zodpovednosť za plnenie odškodnenia má vinník trestného činu, poisťovňa, v ktorej má automobil vinníka nehody zákonné poistenie, zamestnávateľ pri pracovných úrazoch, ale napríklad aj obec (napr. úrazy na neposypaných a neodhrnutých chodníkoch). Na vypracovanie takéhoto posudku stačí ošetrujúcemu lekárovi len dokumentácia pacienta. Hodnotenia nad 200 bodov musí potvrdiť aj primár oddelenia alebo kliniky, kde sa pacient liečil. Ako príklad možno uviesť cyklistu, ktorého zrazí auto a utrpí ľahký otras mozgu. Zo zákonnej poistky auta cyklistovi prináleží odškodnenie vo výške 30 bodov, t.j. 494,40 €.

Po stabilizácii poúrazových zmien (najčastejšie 1 rok po skončení liečby) sa vykonáva hodnotenie sťaženého spoločenského uplatnenia (SSÚ) – trvalých následkov. Rovnako ako u bolestného je nutné vypracovať posudok ošetrujúcim lekárom (na stanovenie SSÚ je však často potrebné pacienta aj vyšetriť – určiť rozsah SSÚ). Obdobné je aj bodové hodnotenie a aj cena bodu. SSÚ však už môže zahŕňať aj napríklad chronické ochorenia z povolania (napr. zaprášenie pľúc u baníkov, nedoslýchavosť z práce v hluku). Ako príklad poúrazového SSÚ možno uviesť účastníka autonehody, ktorý prišiel o slezinu v dôsledku nehody. V tomto prípade je hodnotenie vo výške 150 bodov, t.j. 2472 €.

 

MUDr. Daniel Vidovič, MPH, lekár

Share This Article