Do projetku „Správaj sa normálne“ polícia opäť zapojila piatakov

 

 

Je nepochybné, že prevencia kriminality detí a mládeže je aktuálnou otázkou našej spoločnosti. Deti a mladí ľudia majú svoju kultúru, rituály, jazyk, hodnotový systém, štruktúry, vlastné informačné toky, vzory, svojský spôsob obliekania. O tom všetkom vieme málo, alebo nás to vôbec nezaujíma. Dospelí si často neuvedomujú, akí sú deprimovaní a vyťažení, takže len úchytkom odovzdávajú niečo kvalitné zo seba ďalej svojim potomkom. Túžba po okamžitom splnení predstáv, často nereálnych, a snaha zažiť niečo výnimočné privádza deti a mládež na problematické chodníčky. Prvé požitie alkolohu, cigariet, drog alebo kontakt s inými rizikovými „lákadlami“ sa bohužiaľ odohráva u niektorých jedincov už vo veku 10 -11 rokov.

 

Aj v tomto školskom roku realizovali policajti v okrese Senica preventívny projek SPRÁVAJ SA NORMÁLNE. Cieľom projektu je zníženie delikvencie mládeže, zvyšovania právneho vedomia detí a budovanie dôvery medzi políciou, školou, dieťaťom, rodinou a verejnosťou. Polícia v tomto projekte plní úlohu určitého životného sprievodcu 10 – 11 ročných detí, učí ich vyhnúť sa nebezpečným situáciám, ako sa nestať obeťou trestného činu, pomáha predchádzať rôznym rizikám. Policajt pravidelne navštevuje vybranú školu, kde s deťmi diskutuje vždy o jednej z desiatich tém spracovanej na pracovnom liste. Deti sa dozvedia o činnosti polície, o pravidlách cestnej premávky, o zásadách správania sa na verejnosti a v hromadnej doprave. Nemenej zaujímavé sú témy týkajúce sa manipulácie so zábavnou pyrotechnikou, krádeží, vandalizmu, alkoholizmu, drogovej závislosti, násilia, diskriminácie a rasizmu, virtuálneho sveta a internetového šikanovania. Do projektu boli zapojení žiaci piatych ročníkov všetkých základných škôl v meste Senica a piataci Základnej školy v obci Sobotište, celkom 207 žiakov. Realizáciu projektu zabezpečovala policajtka Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senici kpt. Mgr. Jana Dujková a príslušník Mestskej polície v Senici Ferdinand Filip.

 

Nemali by sme preto ani v bežnom živote zabudnúť, že väčšina z nás sme aj rodičia a naše deti sú zrkadlom spoločnosti. Je v záujme každého rodiča vystríhať svoje deti pred nebezpečnými situáciami a chrániť ich, aby sa nestali obeťou kriminálnika. Najprirodzenejší spôsob, ako ovplyvňovať ich správanie je byť im príkladom, naučiť ich k vzájomnej úcte, pomoci a rešpektovaniu sa. Jednoducho ukázať našim deťom, že sa dá žiť morálne, čestne a statočne.

 

 

 

kpt. Mgr. Jana Dujková, Okresné riaditeľstvo PZ v Senici

 

 

Share This Article