Európsky deň jazykov 2013 v Skalici

Cudzie jazyky tvoria nielen v škole, ale i v styku s verejnosťou, neoddeliteľnú súčasť nášho života.

Na základe toho, z iniciatívy Rady Európy, sa od roku 2001 oslavuje každoročne 26. septembra „Európsky deň jazykov“.  Základná škola Vajanského 2, v Skalici sa tiež rozhodla v tento deň aktívne poňať túto myšlienku.

Už vo vestibule školy nás privítali panely s pozdravmi v európskych jazykoch a rôznymi materiálmi nesúcimi  sa v duchu tejto témy. Učitelia cudzích jazykov pripravovali pre žiakov rôzne aktivity. K hlavným aktivitám patrila práca s interaktívnou tabuľou, cvičeniami, program s nemeckými pesničkami a básničkami, relácia v rozhlase. Žiaci mali možnosť overiť si svoje vedomosti a obohatiť si tak svoju slovnú zásobu pri pozeraní filmov v cudzom jazyku a pri čítaní cudzojazyčnej literatúry v školskej knižnici. Cieľom tohto dňa bolo podnietiť záujem žiakov o cudzie jazyky bez ohľadu na vek a prostredie.

Je potrebné, aby sme i my učitelia podporovali žiakov v učení a zdokonaľovaní sa v cudzích jazykoch, a tým prispeli k rozvoju a podpore mnohojazyčnosti v celej Európe, ale aj mimo nej.

učitelia cudzích jazykov ZŠ Vajanského 2, Skalica

 

Share This Article