Komerčné poistenie

Pod komerčným poistením rozumieme poistenie rizika úrazu, trvalých následkov, práceneschopnosti alebo napríklad invalidity. Uzatvárajú ho komerčné poisťovne, ktorých je na našom trhu viacero. Klienti si takto poisťujú riziko výpadku príjmov alebo zabezpečenie pri poškodení zdravia.

Vo väčšine prípadov je základom poistenia sporivá časť a od nej sa v určitom pomere môže odvíjať výška hodnoty pripoistení. O ktoré sa jedná?

Čas (doba) nevyhnutného liečenia úrazu: názov je dostatočne výstižný, poisťovňa plní za určitý počet dní alebo týždňov liečenia úrazu podľa tabuliek, ktoré bývajú k dispozícii v poisťovni. A to buď sadzbu v percentách z poistenej sumy alebo sumu za jeden deň.

Trvalé následky: na základe lekárskeho zhodnotenia rozsahu trvalých následkov úrazu poisťovňa v zmysle tabuliek vypláca určité percento z dohodnutej poistnej sumy.

Smrť následkom úrazu: z názvu jednoznačne vyplýva poistné riziko. Vypláca sa vždy celá suma pripoistenia. A to zvyčajne aj vtedy ak smrť nastala do jedného mesiaca od úrazu a bola v súvislosti s úrazom.

Odškodnenie chirurgického zákroku: poisťovňa vypláca plnenie v percentách z poistnej sumy. Vychádza sa pritom z tabuliek, kde ku jednotlivým typom operácii sú priradené percentá odškodnenia.

Odškodnenie pobytu v nemocnici: tu poisťovňa vypláca odškodnenie konkrétnou sumou za deň pobytu v nemocnici a nemusí to byť len v súvislosti s úrazom.

Odškodnenie práceneschopnosti: v tomto pripoistení poisťovne po splnení určitých podmienok (napr. určitej dĺžky PN) vyplácajú odškodnenie za jeden deň PN v dohodnutej sume.

Komerčné poisťovne samozrejme môžu ponúkať aj iné druhy pripoistení. Je vždy dôležité si dôkladne prečítať zmluvu a aj všeobecné poistné podmienky, ktoré často spresňujú podmienky, za ktorých je poistné plnenie vyplácané. Dá sa tým predísť sklamaniu, že obdržaná suma nie je tak vysoká ako sa očakávalo. Aj najlepšie uzavretá poistka a vyplatené poistné plnenie však nenahradí zdravie, ktoré sa nedá kúpiť za žiadne peniaze.

MUDr. Daniel Vidovič, MPH, lekár

Share This Article