Mozaika Zeme – obyčajný „pozemský deň“ na súkromnej základnej škole v Skalici

 

 

Tento deň bol naším spoločným darčekom pre ZEM, ku Dňu Zeme. Zem je všade okolo nás a my sme jej súčasťou a na tento jeden deň, bola aj v našej škole naraz na všetkých hodinách.

Ako prebiehal jeden nie celkom obyčajný ,,pozemský deň“ u nás v škole?

Deň vopred si žiaci vybrali a zapísali predmety, ktoré všetky ,,navštívila Zem“ napr. Slovenský jazyk, bol Jeden pozemský jazyk, Výtvarná výchova bola Obraz Zeme, Dejepis sa stal Históriou Zeme… Tento deň si mohli žiaci sami naplánovať svoj vlastný ,,ZEMrozvrh hodín“ a predmety si  zapísať do ,,Pozemského SchoolPasu“, ktorý fungoval ako pas pri návšteve tried.

My, učitelia, sa snažíme zapájať do vyučovania ,,iné formy učenia“ ako je napríklad projektové, tematické či zážitkové vzdelávanie. Takto je možné cielene prepojiť získané vedomosti z jednotlivých predmetov, rovnako ako je to v bežnom živote. Keďže sme už dlhší čas plánovali rovesnícky typ vzdelávania (vytvorením zmiešaných tried), zapojili sme tento spôsob vyučovania do Mozaiky Zeme. A bolo naozaj zaujímavé sledovať iný rozmer v  takejto triede, hlavne vtedy , keď úplne prirodzene na otázku šiestaka odpovie ôsmačka a neveríte, ale bolo tomu aj naopak.

Je naozaj skvelé prekročiť stereotyp, aj keď často nie úplne jednoduché, ale pomáha to rásť nám všetkým :).

A nakoniec: svoje odkazy z tohto ,,jedného pozemského“ dňa v škole sme si my všetci odniesli so sebou, ale našli sme jeden spoločný odkaz pre Zem: ,, Čím viac sa o tebe dozvedáme a vieme, tým viac si ťa vážime.“

 

 

Mgr. Silvia Koišová
Súkromná základná škola

Share This Article