Na cesty už aj s podomácky vyrobeným traktorom

 

Od 1. septembra 2013 už bude možné prideliť zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C vozidlám, ktoré nie sú schválené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, ak sú používané na poľnohospodárske práce alebo lesné práce na základe žiadosti jeho vlastníka. Medzi takého vozidlá patria najmä podomácky vyrobené traktory a ich prívesy ale aj včelárske vozidlá.

Prevádzkovateľ vozidla doposiaľ nesmel v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré nebolo schválené na premávku na pozemných komunikáciách. Čiže také vozidlo, ktoré nemalo osvedčenie o evidencii časť I a II, ani technické osvedčenie vozidla. Ministerstvo vnútra SR intenzívne participovalo na tom, aby bolo možné v maximálnej miere vyjsť v ústrety prevádzkovateľom aj takýchto strojov tak, aby boli spokojní, avšak za podmienok dodržania dopravno-bezpečnostných požiadaviek.

Od 1. septembra bude možné požiadať dopravný inšpektorát o zaevidovanie takéhoto vozidla. K tomu je však potrebné predložiť žiadosť s týmito údajmi:

a)  meno a priezvisko vlastníka, dátum a miesto jeho narodenia a adresu pobytu, ak ide o fyzickú osobu,

b)  názov, adresu sídla a identifikačné číslo vlastníka vozidla, ak ide o právnickú osobu, ako aj osobné údaje podľa písmena a) o osobe, ktorá koná v mene tejto právnickej osoby,

c)  základné technické údaje vozidla, a to

  1. značku, obchodný názov, typ, druh, kategóriu, identifikačné číslo vozidla a obchodné meno výrobcu vozidla, ak tieto údaje možno zistiť,
  2. dĺžku, šírku a výšku vozidla,

d)   fotografie vozidla spredu, zboku a zozadu,

e)   odôvodnenie žiadosti vrátane predpokladanej trasy a času používania tohto vozidla v cestnej premávke,

f)    dátum a podpis žiadateľa.

 

Dopravný inšpektorát následne vozidlo zaeviduje a pridelí mu zvláštne evidenčné číslo, ktoré môže byť pridelené najviac na tri kalendárne roky a vydá mu osvedčenie. Žiadosť podlieha správnemu poplatku za jeden kus tabuľky s evidenčným číslom vo výške 33 eur.

Takéto vozidlo bude možné používať na cestách III. triedy, miestnych komunikáciách a účelových komunikáciách za nezníženej viditeľnosti. Ak by občan potreboval vozidlo používať aj na iných cestách, musí požiadať dopravný inšpektorát o povolenie výnimky, ktorej vydanie je už bezplatné.

 

Share This Article