Nové dopravné ihrisko pre deti v MŠ

Nadácia Volkswagen Slovakia už od roku 2012 každoročne vyhlasuje Grantový program bezpečne na cestách, ktorého cieľom je podporovať dopravnú výchovu v materských a základných školách.Cieľom programu pre rok 2014 bolo podporiť zaujímavé a inovatívne projekty v oblasti dopravnej výchovy zamerané na tvorbu interaktívnych učebných pomôcok, a tým zvýšiť bezpečnosť na cestách, ako aj zatraktívniť vzdelávanie v rámci dopravnej výchovy. Spomedzi veľkého množstva projektov z celého Slovenska bol vybraný i náš projekt MŠ Skalica, pracovisko L. Svobodu: „Na chodníku , na ceste s Dopravníčkom bezpečne.“ Cieľom nášho projektu bolo vybudovanie nového dopravného ihriska v areáli celej MŠ, kde by deti formou hier, aktivít a zážitkového učenia so škriatkom Dopravníčkom získali teoretické i praktické vedomosti a skúsenosti o pravidlách bezpečnosti cestnej premávky. Rozvíjanie zručností na detských dopravných prostriedkoch a vytvorenie nových edukačných interaktívnych pomôcok za spoluúčasti detí – knihy, ktorá plní i funkciu kalendára, dopravné podložky pre Bee – bot a prezentáciu o základných pravidlách cestnej premávky.Deti plnili projekt v štyroch etapách: 1.Svet škriatka Dopravníčka : deti sa zoznámili s Dopravníčkom, ktorý ich formou rozprávok, hádaniek, piesní, prezentácií a zážitkového učenia pozval do svojho sveta Dopravy, kde spoznávali dopravné značky, dopravné prostriedky, základné pravidlá cestnej premávky. 2. Tvorivé dielničky škriatka Dopravníčka : táto časť projektu bola rozdelená na štyri podtémy, aby bola dodržiavaná zásada vekuprimeranosti, postupnosti , aby bol cieľ splniteľný pre všetky deti v MŠ. Deti vyjadrovali výtvarnými prostriedkami svoje nové poznatky o pravidlách bezpečnosti na ceste. Mladšie deti a stredné deti vytvorili semafor, podložky pod Bee – bot s dopravnými prostriedkami a značkami, dopravné pexeso. Deti najstaršej vekovej skupiny rôznymi výtvarnými technikami vytvorili základ pre knihu o pravidlách bezpečnosti cestnej premávky, ktorá bude využívaná ako interaktívna pomôcka na výučbu dopravnej výchovy pre deti vo všetkých  MŠ Skalica. 3.Dopravná školička škriatka Dopravníčka : deti riešili rôzne interaktívne úlohy zamerané na dopravnú výchovu v edukačných programoch. Navštívili autoškolu Adam, železničnú a autobusovú stanicu, absolvovali cestu vlakom, autobusom i loďou. V MŠ privítali príslušníkov PZ v Skalici. 4. Škôlkarska kolobežkiáda bola vyvrcholením celého projektu, deti si na novom dopravnom ihrisku overili svoje nadobudnuté poznatky o pravidlách bezpečnosti cestnej premávky. Naučili sa uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných predpisov v role chodca a vodiča / kolobežky a odrážadlá / . Úspešná realizácia projektu prebehla aj vďaka spolupráci Rodičovského združenia v našej MŠ, ktoré sa podieľalo na zakúpení kolobežiek a odrážadiel pre deti.

Nadácii Volkswagen Slovakia, RZ pri II MŠ, L. Svobodu v Skalici a všetkým, ktorí sa spolupodieľali na úspešnej realizácii nášho projektu, ktorého výsledkom je krásne dopravné ihrisko a kniha, ktorá bude prístupná všetkým deťom MŠ Skalica, patrí naše veľké poďakovanie.

 

 

Bc. Andrea Gaďourková/ autor projektu/

 

 

Share This Article