Rozvojové plány Schaeffler Slovensko

Schaeffler Slovensko  reprezentujú   na Slovensku  dva výrobné závody v
Skalici a na Kysuciach. K aktuálnej situácií a plánom do budúcnosti   sme
požiadali o vyjadrenie  Ing. Patku, generálneho riaditeľa   :

„Výhľad  v 1.Q 2013 je veľmi podobný stavu na trhu, ktorý sme badali v
posledných 2Q 2012, a to, že cítime ochladenie na trhu vo všetkých jeho
sektoroch. Toto ochladenie spôsobuje, že naše kapacity momentálne nie sú
vyťažené tak, ako by sme si želali. Aj napriek tomu plánujeme pre Schaeffler
Slovensko medziročný nárast produkcie 10 – 15%.  V minulom roku sme
preinvestovali 110 miliónov  EURO v oboch výrobných závodoch. Tohto roku
plánujeme preinvestovať cca 50 mil. EURO investícií do technologických
zariadení. Aktuálne zamestnáva naša spoločnosť v rámci Schaeffler Slovensko
8100 zamestnancov.

Významným prínosom   pre rozvoj vedomostnej ekonomiky   je rozhodnutie
vybudovať  R&D (výskumno-vývojové)  centrum  na Slovensku.  Je to  vďaka
výsledkom dlhodobej spokojnosti vedenia spoločnosti so zvládaním technicky a
organizačne čoraz náročnejších projektov v našich závodoch, čo je spojené aj
s nadobudnutím väčších znalostí v oblastiach dotýkajúcich sa vývoja a
výskumu. Preto je budovanie R&D centra ocenením, ale aj logickým vyústením
našich doterajších aktivít. V nasledujúcich dvoch rokoch plánujeme prijať do
120 pracovníkov na úseky konštrukcie, vývoja produktov, technických skúšok a
projektového riadenia.  Bude to šanca  hlavne pre  pracovníkov s
vysokoškolským vzdelaním strojárskeho zamerania, avšak nevyhnutné sú aj
jazykové znalosti, najmä anglický a nemecký jazyk. Pracovníci vývoja
produktov musia preukázať i organizačné a komunikačné schopnosti, keďže budú
v priamom kontakte so zákazníkmi. Jedná sa o vysokokvalifikovanú prácu,
ktorú si naša spoločnosť vysoko hodnotí, z čoho vychádza, že ohodnotenie
takýchto pracovníkov bude v rámci Slovenska v tejto oblasti nadpriemerné.  Z
tohto dôvodu  rozvíjame aktívnu spoluprácu s vysokými školami a najmä so
Žilinskou Univerzitou, kde sa snažíme vychovávať vhodných kandidátov už
počas ich vysokoškolského štúdia.Plne funkčné centrum v oboch výrobných
závodoch predpokladáme vybudovať do roku 2015.  Investičné náklady sú
spojené s výstavbou,  s technickým vybavením centra a taktiež so školeniami,
ktoré budú musieť prijatí zamestnanci absolvovať v materskej spoločnosti.
Aktuálne sú predpokladané investície medzi 10 – 12 mil. EURO.V prvej etape sa
budú aktivity  R&D centra sústreďovať na produkty, ktoré sa vyrábajú v
našich slovenských závodoch a sú určené pre automobilový priemysel, najmä
kolesové ložiská s integrovaným ABS systémom, elektricky podporované guľkové
závitové pohony, elektronické parkovacie brzdy, radiace domce pre prevodovky
a celé spektrum valivých ložísk. Do budúcna je plánované rozšíriť spektrum
produktov, ktoré by mali byť vyvíjané pre Európu, Áziu a Afriku.

Slovensko v lokalizácii aktivít skupiny Schaeffler zohráva čoraz väčšiu
úlohu  , a   ďalším  rozvojovým  krokom je zriadenie   Financial shared
service centre  na Slovensku , ktoré bude viesť účtovníctvo  pre vybrané
spoločnosti Schaeffler.

Práve prebiehajú finálne prípravné práce. Pre lokalizáciu každej investície,
resp. projektu sa zvažujú mnohé faktory, a tak to bolo aj v tomto projekte –
lokalita Slovensko preukázala svoju atraktivitu.

Tento projekt nebude znamenať rozsiahle hmotné  investície, nakoľko ide o
poskytovanie služieb, ktoré nevyžadujú veľké investičné výdavky. Investície
budú nasmerované predovšetkým do tréningov zamestnancov, či už jazykovo
alebo odborne zameraných. Vďaka realizácii tohto projektu by malo pribudnúť
65-75 nových pracovných miest v horizonte dvoch-troch rokov.

Schaeffler Slovensko je v dlhodobej koncepcii ďalšieho rozvoja koncernu, z
čoho vyplýva, ako aj v minulom roku, tak aj v tomto roku, že budeme
realizovať lokalizácie technológií a rozšírenie produkčného spektra.
Momentálne, ani v najbližších rokoch, nie sú plánované relokalizácie našich
produktov smerom do zahraničia.“

TAGGED:
Share This Article