Seriál Ochrana spotrebiteľa – Podomový predaj

Mesačník ProZáhorí Vám prináša seriál venovaný ochrane práv spotrebiteľov. Dnešný diel je venovaný Vašim právam pri nákupe pri podomovom predaji.

Čo je podomový predaj? Každý predaj pri akcii organizovanej predávajúcim mimo miesta prevádzkarne alebo mimo trhového miesta, teda „predajné akcie“ organizované v prenajatých priestoroch ako sú kultúrne domy, hotely, reštaurácie. Ďalej predaj uskutočnený u vás doma, u iného spotrebiteľa doma (u suseda, u kamaráta) alebo na pracovisku. Predajom je tak predaj tovaru – výrobkov ako sú spotrebiče, kuchynský riad, bielizeň, ale aj predaj služieb ako dodávka elektriny, plynu, telekomunikačné služby a podobne.

Na čo si dať pri predaji pozor? Preštudujte si zmluvu. Ak zmluva obsahuje ustanovenie, že návštevu predajcu ste si sami vyžiadali, potom strácate práva spotrebiteľa pri podomovom predaji resp. výrazne sa skomplikuje vymáhanie vašich práv. Ak ste si návštevu nevyžiadali a napriek tomu zmluva uvádza opak, ide o neseriózneho predajcu a nákup by ste nemali uskutočniť hoci vyzerá obzvlášť lákavo.

Je spotrebiteľ pri predaji chránený zákonom? Áno, práva spotrebiteľa ustanovuje zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (ďalej len „zákon“). Na podomový predaj sa vzťahujú ustanovenia §§ 1 až 8 a §§ 14 až 16 zákona. Predávajúci nesmie pri podomovom predaji ustanovenia zákona porušiť a ani zmluva, ktorú predávajúci navrhuje nesmie porušovať zákon. Tie ustanovenia zmluvy, ktoré zákonu odporujú sú neplatné i keby s nimi spotrebiteľ pôvodne súhlasil, hoci aj podpisom na písomnej zmluve. Následky takejto neplatnosti znáša predávajúci. Celý text zákona nájdete napríklad na adrese: http://bit.ly/15ASO3u

Čo môžem od predajcu pri predaji žiadať? Predajca je zo zákona povinný vám preukázať totožnosť, pobyt a živnostenské oprávnenie, ak je predajca živnostník alebo obchodné meno a sídlo, ak je obchodník zamestnancom predajcu. Predajca je povinný písomne vás informovať o možnosti a spôsobe reklamácie tovaru či služieb a o možnosti a spôsobe odstúpenia od zmluvy. Predajca je povinný vystaviť vám doklad podobne ako pri predaji v obchode.

 Kto je spotrebiteľ? Spotrebiteľom podľa zákona je každá fyzická osoba, ak kupovaný tovar alebo služba osobe neslúžia na výkon podnikania. Spotrebiteľom je aj živnostník, ak kupovaný tovar nekupuje v rámci svojho živnostenského podnikania ale napríklad do domácnosti.

Kedy môžem odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar? Odstúpiť od zmluvy môže spotrebiteľ do siedmych pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o dodávke služieb. Postačí, ak odstúpenie do siedmych dní podáte na pošte. O možnosti odstúpenia je predávajúci povinný Vás písomne upozorniť pri predaji. Rovnako je predávajúci povinný pri predaji uviesť meno a adresu alebo názov a sídlo osoby, u ktorej môže toto právo odstúpiť uplatniť.

Ako mám odstúpenie od zmluvy zaslať? Odstúpenie je vhodné zaslať formou písomného doporučeného listu (najlepšie s doručenkou) na adresu predávajúceho, ktorú Vám predávajúci písomne oznámil ako adresu na odstúpenie. Ak takúto adresu predávajúci neoznámil, list je potrebné zaslať na adresu predávajúceho podľa obchodného registra (www.orsr.sk).

Z akého dôvodu môžem od zmluvy odstúpiť? Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu.

Čo by mal obsahovať list – odstúpenie od zmluvy? Vaše meno a adresu, popis objednaného tovaru, aká bola jeho cena a kedy ste ho prevzali. Jasne uveďte, že odstupujete od zmluvy na základe ktorej ste tovar nadobudli (alebo službu objednali), uveďte akým spôsobom žiadate vrátiť peniaze (bankový účet, poštová poukážka spolu s adresou), dátum a podpis. Podací lístok si uschovajte.

Musím spolu s odstúpením vrátiť aj tovar? Nie. Vrátiť tovar môžte aj neskôr. Odstúpenie je platné i bez vrátenia tovaru. Tento postup je vhodné použiť pri hodnotnejších tovaroch alebo ak máte pochybnosti o serióznosti predajcu. Tovar môžte následne vrátiť až pri prevzatí peňazí, ktoré ste predajcovi zaslali. Predajca je povinný vrátiť Vám peniaze do 15 dní od odstúpenia od zmluvy.

Tovar som rozbalil, môžem ho vrátiť? Áno. Tovar je potrebné vrátiť rozbalený i použitý pokiaľ možno bez známok poškodenia. Tovar je možné vrátiť i bez obalu, predajca však môže vtedy výplatu vrátenia peňazí skrátiť.

 Podľa zmluvy som sa práva na odstúpenie od zmluvy vzdal, môžem i tak odstúpiť? Áno. Takéto dojednanie je neúčinné a následky znáša predajca.

Aká je záruka na tovar zakúpený pri podomovom predaji? Záruka je rovnaká ako pri kúpe tovaru v obchode, dva roky. Predajca je povinný písomne vás informovať o tom, kde a akým spôsobom môžete reklamovať vady tovaru alebo poskytnutej služby.

Predajca na mňa neprimerane tlačí, čo môžem robiť? Ak sa predaj uskutočňuje doma, vyzvite predajcu aby opustil vaše obydlie. Ak predajca neodíde alebo odchod podmieňuje pre vás neprijateľnou podmienkou (zaplatenie čohokoľvek), máte právo privolať políciu (158), predajca sa totiž dopúšťa trestného činu. Ak sa predaj uskutočňuje na predajnej akcii resp. inde mimo vášho obydlia, môžte kedykoľvek odísť. Ak by vám ktokoľvek bránil či podmieňoval váš odchod splnením podmienky, máte právo privolať políciu. Pamätajte, že lístok na autobus stojí niekoľko eur, nevýhodný nákup zväčša niekoľko stoviek.

Cítim sa predajcom poškodený, na koho sa mám obrátiť? Obráťte sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu Trnava, 033/5512 689.

 

 

Mgr. Lukáš Tisoň, advokát
(Uvedené informácie nie sú právnou radou v zmysle zákona o advokácii.)

 

Share This Article