Seriál Ochrana spotrebiteľa – Predaj cez internet

 

Mesačník ProZáhorí vám prináša seriál venovaný ochrane práv spotrebiteľov. Prvý diel je venovaný Vašim právam pri nákupe cez internet.

 Je spotrebiteľ chránený zákonom? Áno, práva spotrebiteľa ustanovuje zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (ďalej len „zákon“). Predaj cez internet je jednou z foriem zásielkového predaja a vzťahujú sa naň ustanovenia §§ 1 až 4 a §§ 9 až 16 zákona. Predávajúci nesmie pri predaji ustanovenia zákona porušiť a ani zmluva, ktorú predávajúci navrhuje nesmie porušovať zákon. Tie ustanovenia zmluvy, ktoré zákonu odporujú sú neplatné i keby s nimi spotrebiteľ pôvodne súhlasil, hoci aj podpisom na písomnej zmluve. Následky takejto neplatnosti znáša predávajúci. Celý text zákona nájdete napríklad na adrese: http://bit.ly/15ASO3u

 Kto je spotrebiteľ? Spotrebiteľom podľa zákona je každá fyzická osoba ak kupovaný tovar alebo služba osobe neslúžia na výkon podnikania. Spotrebiteľom je aj živnostník, ak kupovaný tovar nekupuje v rámci svojho živnostenského podnikania ale napríklad do domácnosti.

 Kedy môžem odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar: Odstúpiť od zmluvy môže spotrebiteľ do siedmych pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Zmluvou je myslená nie len písomná zmluva, ale aj samotný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý vznikol okamihom objednávky tovaru kliknutím v internetovom obchode predávajúceho. Spotrebiteľ nemusí žiadnu zmluvu k odstúpeniu prikladať. Pozor, odstúpenie musí byť predávajúcemu v lehote siedmych dní doručené, nestačí že bolo podané na pošte. Odstúpenie je preto potrebné zaslať čo najskôr. O možnosti odstúpenia je predávajúci povinný vás písomne poučiť najneskôr v deň dodania tovaru. Ak vás predávajúci nepoučí, predlžuje sa právo odstúpiť od zmluvy na 3 mesiace.

 Ako mám odstúpenie od zmluvy zaslať: Odstúpenie je vhodné zaslať formou písomného doporučeného listu (najlepšie s doručenkou) na adresu predávajúceho, ktorú vám predávajúci písomne oznámil (najčastejšie spolu s tovarom). Ak takúto adresu predávajúci neoznámil, list je potrebné zaslať na adresu predávajúceho podľa obchodného registra (www.orsr.sk) alebo adresu, ktorú predávajúci uvádza na stránkach internetového obchodu.

 Z akého dôvodu môžem od zmluvy odstúpiť: Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu.

Čo by mal obsahovať list – odstúpenie od zmluvy: Vaše meno a adresu, popis objednaného tovaru, aká bola jeho cena a kedy ste ho prevzali. Jasne uveďte že odstupujete od zmluvy, na základe ktorej ste tovar nadobudli, uveďte akým spôsobom žiadate vrátiť peniaze (bankový účet, poštová poukážka spolu s adresou), dátum a podpis. Podací lístok si uschovajte.

 Musím spolu s odstúpením vrátiť aj tovar? Nie. Vrátiť tovar môžte aj neskôr. Odstúpenie je platné i bez vrátenia tovaru. Tento postup je vhodné použiť pri hodnotnejších tovaroch alebo ak máte pochybnosti o serióznosti predajcu. Tovar môžte následne vrátiť až pri prevzatí peňazí, ktoré ste predajcovi zaslali. Predajca je povinný vrátiť Vám peniaze do 15 dní od odstúpenia od zmluvy.

 Tovar som rozbalil, môžem ho vrátiť. Áno. Tovar je potrebné vrátiť pokiaľ možno bez známok poškodenia. Tovar je možné vrátiť i bez obalu (má sa namysli obal výrobku, nie balík použitý na prepravu), predávajúci však môže vtedy výplatu vrátenia peňazí skrátiť.

 Na tovar mi predávajúci poskytol spotrebný úver, čo teraz? Zmluva o úvere sa odstúpením zrušuje taktiež. Zrušením zmluvy zaniká vaša povinnosť úver splácať, akékoľvek prípadné bezdôvodné obohatenie však musíte vrátiť. Uvedené platí rovnako aj vtedy, ak vám úver poskytla tretia osoba (pôžičková spoločnosť) na základe zmluvy s predávajúcim.

 Podľa zmluvy som sa práva na odstúpenie od zmluvy vzdal, môžem i tak odstúpiť? Áno. Takéto dojednanie je neúčinné a následky znáša predávajúci.

 Objednal som si tovar zo zahraničia, môžem odstúpiť od zmluvy? Právo odstúpiť od zmluvy v lehote najmenej siedmych dní máte pri zakúpení tovaru z akejkoľvek krajiny Európskej únie.

 Ktoré veci nemôžem vrátiť? Ak nebolo dohodnuté inak, odstúpiť od zmluvy nie je možné ak objednaným tovarom bol tovar, ktorého cena závisí od finančného trhu (napríklad akcie, dlhopisy), tovar na mieru, rýchlo kaziaci sa tovar, audio alebo video nahrávku či počítačovú hru, ktorá bola spotrebiteľom rozbalená, noviny, časopisy, periodickú tlač, lotériu.

 Aká je záruka na tovar zakúpený cez internet? Záruka je rovnaká ako pri kúpe tovaru v obchode, dva roky.

Mgr. Lukáš Tisoň, advokát

(Uvedené informácie nie sú právnou radou v zmysle zákona o advokácii.)

Share This Article