Seriál Ochrana spotrebiteľa – reklamácia

Mesačník ProZáhorí Vám prináša seriál venovaný ochrane práv spotrebiteľov. Dnešný diel je venovaný Vašim právam pri reklamácii.

Či už ako spotrebiteľ zakúpite tovar v kamennom obchode, cez internet, alebo u podomového predajcu, vždy máte práva zo záruky na tovar. Vadou tovaru počas záručnej doby je každá odchýlka vlastností tovaru od vlastností, ktoré tovar mal, či mal mať, v čase nákupu. Bežné opotrebenie sa za vadu nepovažuje. Ak má tovar vadu, vzniká vám právo tovar reklamovať.

 

Kde mám tovar reklamovať? Najčastejšie u predajcu, ktorý vám tovar predal. Tovar môžete reklamovať v ktorejkoľvek prevádzkarni predajcu, či na mieste odkiaľ predajca riadi svoj podnik. Ak je pre uplatnenie určená iná osoba, najčastejšie servisné stredisko, treba záruku uplatniť u tejto určenej osoby.

Musí mi predajca pri kúpe vystaviť záručný list? Áno, ak o to požiadate. Záručný list musí obsahovať: obchodné meno či iné označenie predávajúceho, jeho miesto podnikania alebo sídlo, popis záruky, podmienky záruky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky.

Aká dlhá je záručná doba? Záručná doba je štandardne 24 mesiacov. Kratšia doba môže byť poskytnutá len pri rýchlo kaziacich sa tovaroch ako sú potraviny. Výrobca môže na tovar poskytnúť i dlhšiu záručnú dobu.

Do kedy musí predajca o reklamácii rozhodnúť? Vždy do 30 dní. Ak vám predajca do 30 dní neoznámi výsledok reklamácie, je automaticky povinný vám vrátiť peniaze a to bez ohľadu na to, či bola reklamácia oprávnená alebo nie.

Na čo pamätať pri reklamácii? Od každého nákupu si odložte pokladničný doklad. Dokladom sa preukážte pri reklamácii, ale neodovzdávajte ho predajcovi, nemá právo si ho ponechať. S reklamovaným výrobkom nemusíte priniesť originálny obal. V predajni musí byť vždy osoba, ktorá je poverená reklamáciu s vami vybaviť. Predajca sa nemôže vyhovárať, že musíte prísť inokedy alebo až bude v prevádzke určitá osoba. Predajca musí reklamáciu vybaviť kedykoľvek počas prevádzkovej doby, nemôže teda určiť špecifické „reklamažné hodiny“.

Cítim sa predajcom poškodený, na koho sa mám obrátiť? Obráťte sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu Trnava, 033/5512 689.

 

Mgr. Lukáš Tisoň, advokát

(Uvedené informácie nie sú právnou radou v zmysle zákona o advokácii.)

 

Share This Article