Spustenie kompostárne v Skalici

 

Mesto Skalica oznamuje verejnosti, že kompostáreň v areáli výrobného strediska ROD Skalica začne prevádzku 2. februára 2015.

Kompostáreň bude odoberať odpad v nasledovných dňoch: pondelok, utorok, piatok, sobota v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod..
Pracovník kompostárne preberie dovezený biologicky rozložiteľný odpad od fyzickej osoby s trvalým pobytom v meste Skalica po preukázaní sa občianskym preukazom bezplatne.
Do kompostárne je možné odovzdávať nasledovný biologicky rozložiteľný odpad: 
a) haluzovinu, kríky 
b) lístie 
c) trávu
d) odpad zo záhrad (uschnuté kvety, vňať a podobne …)
 Podmienky prevzatia odpadu sú nasledovné: 
1. Prepravu biologicky rozložiteľného odpadu si zabezpečuje pôvodca odpadu na vlastné náklady.
2. Biologicky rozložiteľný odpad nesmie obsahovať iný druh odpadu!
3. Biologicky rozložiteľný odpad si z dopravného prostriedku vyloží pôvodca odpadu na miesto určené zodpovedným pracovníkom kompostárne.

Share This Article