Cyrilometodská slávnosť pri Kostole sv.Margity Antiochijskej v Kopčanoch

Takáto veľká slávnosť pri Kostole v novodobých dejinách ešte nebola!

30. júna, t. j. v nedeľu, sa pri starobylom Kostole sv. Margity Antiochijskej pri Kopčanoch

v rámci Roka svätých Cyrila a Metoda uskutočnila slávnosť Cyrilometodská ratolesť za účasti najvyšších cirkevných, politických a kultúrnych predstaviteľov Slovenska, poslancov, primátorov a starostov miest a obcí z okolia Kopčian, kňazov skalického a šaštínskeho dekanátu a asi 1500 veriacich, ktorí prišli napriek daždivému počasiu. Najviac organizačných povinností malo Mesto Holíč, Obec Kopčany a Farnosť Kopčany.

Úvodom zaznela slovenská hymna. Moderátor všetkých privítal, no najmä hostí: arcibiskupa Stanislava Zvolenského, podpredsedníčku Národnej rady Renátu Zmajkovičovú, poslancov NR SR Ivana Uhliarika a Vieru Kučerovú, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča, predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša, ktorý prevzal nad slávnosťou záštitu, senátora Parlamentu ČR Stanislava Juránka, primátora Holíča Zdenka Čambala, primátora Skalice Stanislava Chovanca, poslancov Trnavského samosprávneho kraja, mestských a dedinských poslancov a tiež starostu Kopčian Dušana Dubeckého, ktorý povedal krátku históriu Kostola a plány do budúcnosti, ktoré má Obec Kopčany s Kostolom: jeho reštaurovanie, vysvätenie, archeopark Kopčany-Mikulčice…. Prítomných pozdravil primátor Holíča Zdenko Čambal: „Chceme sa primknúť k staroslovienskému dubisku alebo k lipe. Bude nás tu o rok viac a viac, lebo svätí Cyril a Metod si túto poctu zaslúžia“. Podpredsedníčka NR SR Renáta Zmajkovičová zdôraznila cyrilometodskú a veľkomoravskú tradíciu počas stáročí, ktorá sa dostala aj do preambuly Ústavy Slovenskej republiky. Minister Dušan Čaplovič vyzdvihol svätých bratov v šírení kresťanstva v reči nášho ľudu, že dokázali povýšiť staroslovenčinu na štvrtý cirkevný jazyk. Priniesli nám školu, ktorá vychovala svätého Gorazda.

Potom holíčsky chrámový spevácky zbor zaspieval pieseň „Aká si mi krásna“. Pani Eliška Vallová predniesla z diela „Život Konštantína“ 14. kapitolu a opäť holíčsky chrámový spevácky zbor zaspieval pieseň „Sláva Ti, Kriste Ježiš“. Nasledoval príhovor predsedu TTSK Tibora Mikuša a chrámový spevácky zbor z Holíča zaspieval Starosloviensky otčenáš.

Vyvrcholením slávnosti bola svätá omša, ktorú celebroval otec arcibiskup Stanislav Zvolenský. V homílii veľmi výstižne charakterizoval dážď, ktorý výdatne padal na prítomných, ako vo východnej liturgii znamená pôsobenie Ducha Svätého. A položil otázku: V čom sú v náboženskej tradícii svätí Cyril a Metod takí inšpirujúci a jedineční ? Tu na tomto mieste slávili sväté omše v staroslovienčine, v jazyku tohto ľudu. Prišli, aby poslúžili svojimi darmi a hovorili o Bohu najzrozumiteľnejším spôsobom. Preložili časť Písma Svätého a najposvätnejšie texty. Nech duchovný dážď tejto slávnosti ovlaží naše srdcia. Šťastní sú tí, ktorí ostávajú pri posolstve sv. Cyrila a Metoda, ktoré je živé. Dedičstvo otcov, zachovaj nám Pane !

Veľa ľudí, najmä mladých bolo v krojoch. Krojované deti darovali otcovi arcibiskupovi Zvolenskému kvety a perníkové srdiečko. Na záver všetkým zúčastneným poďakoval páter Viktor za účasť, že napriek nepriaznivému počasiu prišli a neostali doma. Osobitne sa poďakoval otcovi arcibiskupovi. Taktiež poďakoval primátorovi Z. Čambalovi, jeho zástupcovi R.Caletkovi a starostovi D. Dubeckému za prípravu slávnosti.

Pán arcibiskup udelil všetkým prítomným požehnanie a zbor zaspieval pieseň „Bože, čos ráčil slovenskému rodu…“.

Slávnosť sa vydarila a rezonuje v mysliach zúčastnených. Bolo by dobré sa stretnúť aj v nasledujúcich rokoch a urobiť tradíciu na počesť našich svätých bratov Cyrila a Metoda, ktorí s najväčšou istotou boli v našom Kostole.

PhDr. Vladimír Grigar

 

 

Share This Article