Prezentácia monografie mesta Skalica

V stredu 11. februára sa v koncertnej sále františkánskeho kláštora v Skalici uskutočnila prezentácia knihy s názvom Skalica.

Ide o rozsiahlu monografiu s 1230 stranami, ktorú vydalo Mesto Skalica v spolupráci so Záhorským múzeom. Záhorské múzeum spolu s kolektívom 58 autorov pracovalo na knihe od roku 2008.

Riaditeľka Záhorského múzea PhDr. Viera Drahošová na úvod podujatia privítala hostí a priblížila tvorbu a koncepciu publikácie. Ing. Mgr. Martin Vičan z oddelenia strategického rozvoja Mesta Skalica predstavil zámer predstaviteľov mesta a bývalého primátora Ing. Stanislava Chovanca pri vydaní monografie. Prítomným sa prihovorili aj dvaja z autorov, prof. Eva Fordinálová a prof. Ján Lukačka z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Počas príspevku PhDr. Viery Drahošovej, ktorá predstavila obsah a tematické členenie monografie, si hostia mohli pozrieť multimediálnu prezentáciu knihy. Konkrétnejšie o kapitolách História, Duchovný život a Kultúra porozprávali odborní pracovníci Záhorského múzea, zároveň autori textov a redaktori Mgr. Richard Drška, ThLic. Mgr. Martin Hoferka, ThD. a PhDr. Peter Michalovič. O grafickom stvárnení knihy, jej realizácii a práci s bohatou fotografickou prílohou hovoril grafik a fotograf Eduard Timko. Činnosť skalickej pobočky Štátneho archívu v Bratislave, ktorá poskytla autorom pri tvorbe knihy množstvo historického materiálu, predstavila jej riaditeľka Mgr. Helena Polakovičová a hostí pozvala na prehliadku archívu. PhDr. Viera Drahošová spolu s Ing. Mgr. Martinom Vičanom odovzdali na záver ďakovné listy za spoluprácu na tvorbe monografie prítomným autorom, spolutvorcom a iniciátorom.

Program prezentácie sprevádzal hrou na organe Timotej Kyselica. Po skončení programu mali záujemcovia možnosť diskutovať s tvorcami knihy, ktorú si mohli zakúpiť, prípadne prelistovať.

Share This Article