Schaeffler na Slovensku oficiálne novým členom Charty diverzity Slovensko

Slovensko | 31. máj 2021 | Schaeffler na Slovensku sa stal v pondelok, 31. mája, novým signátorom Charty diverzity Slovensko, čím sa zaviazial aktívne podporovať diverzitu a inklúziu na pracovisku. Charta diverzity Slovensko je dobrovoľná iniciatíva podporovaná Európskou komisiou spolu s Európskou platformou pre Charty diverzity, ktorá združuje firmy a organizácie so spoločným cieľom – búrať stereotypy a poskytovať príležitosť na prácu všetkým bez rodielu. Iniciatíva vznikla v rámci neformálneho združenia Business Leaders Forum – platformy firiem, ktoré sa hlásia k zodpovednému podnikaniu. 

V rámci online podujatia Deň diverzity, ktoré organizuje Nadácia Pontis, spečatili Miroslav Janota, výkonný riaditeľ Schaeffler Skalica, a Eva Jurkovičová, finančná riaditeľka Schaeffler Slovensko a Česká republika, svojím podpisom oficiálny vstup slovenských závodov Schaeffler do Charty diverzity Slovensko, čím sa oba závody v Skalici a v Kysuckom Novom Meste zaviazali vytvárať a udržiavať inkluzívne pracovné prostredie pre svojich zamestnancov, a to bez ohľadu na vek, pohlavie, etnicitu, náboženstvo, sexuálnu orientáciu či zdravotné znevýhodnenie. „Rozmanitosť pre nás znamená oveľa viac ako len pôvod alebo pohlavie. Na to, aby sme mohli úspešne formovať budúcnosť spoločnosti Schaeffler na Slovensku, sú vždy potrebné nové perspektívy. Iba tie vedú k otázkam, na ktoré by sa nikto iný nepýtal, a takisto k riešeniam, s ktorými by nikto iný neprišiel. Rozmanitosť obohacuje našu spoločnosť a posilňuje našu pracovnú kultúru. Pre nás je to hnacia sila inovácie a základný faktor úspechu v modernom svete, “ povedal Miroslav Janota, výkonný riaditeľ Schaeffler Skalica.

Rozmanitosť má zásadný význam pre celú skupinu Schaeffler, ktorá chce byť uznávaná ako špičková spoločnosť v oblasti diverzity a inklúzie. Popredný dodávateľ pre automobilový a ostatný priemysel podporuje záväzok k rozmanitosti a inklúzii prostredníctvom rôznych iniciatív na Slovensku i celosvetovo.

 

Rastúci podiel žien na technických pozíciách

Schaeffler aktívne formuje zvýšenie podielu žien na pracovnej sile ako celku a tiež podielu žien na technických pozíciách. Na Slovensku zamestnáva spoločnosť viac ako 2 200 žien a dosahuje 32 % podiel žien v riadiacom vedení. Podľa najnovších čísel, ktoré vydal EUROSTAT, štatistický úrad Európskej únie, pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 2021, je podiel žien vo vedení najväčších výrobných a nevýrobných spoločností na Slovensku 36 percent; priemer EÚ je v súčasnosti 34 percent. „Ženský potenciál je dôležitý pre budúcu konkurencieschopnosť. Máme rastúci počet kolegýň  na technických pozíciách a čoraz viac z nich preukazuje, že sú schopné prevziať vedúcu pozíciu a s ňou prichádzajúcu zodpovednosť,“ povedala Eva Jurkovičová, finančná riaditeľka Schaeffler Slovensko a Česká republika. 

Cieľom spoločnosti Schaeffler na Slovensku je, aby podiel žien v spoločnosti neustále rástol, a to vo všetkých oblastiach a na všetkých úrovniach: medzi priemyselnými a technickými stážistkami, medzi kvalifikovanými pracovníčkami, špecialistkami či manažérkami. Tento cieľ sa jej darí dosahovat pomocou kombinácie opatrení, ako flexibilné modely pracovného času, mentorstvo, ženský networking, individuálny rozvoj zamestnancov, transparentné ciele, či pravidelná interná a externá komunikácia.  

Kompatibilita medzi pracovným a súkromným životom

Pre slovenské závody spoločnosti Schaeffler je doležitá aj integrácia zamestnancov vracajúcich sa z rodičovskej dovolenky. Dvojitá kariéra, tzn. práca oboch partnerov, je už dlhodobo realitou a zodpovedá želaniam mnohých partnerských spoločenstiev bez ohľadu na hierarchiu. Výrazne vzrástol tiež dopyt po otcovskej dovolenke. Až 30 % zamestnancov oboch slovenských závodov Schaeffler, ktorí čerpali rodičovskú dovolenku počas roka 2020 tvorili muži. 

Interný prieskum spoločnosti odráža potrebu zosúladenia pracovného a rodinného života, ktorá sa v čase pandémie opäť výrazne zvýšila. Spoločnosť Schaeffler na Slovensku preto pokračuje v podpore dosiahnutia rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom prostredníctvom pružného pracovného času a sociálnych balíčkov. Okrem tradičných zamestnaneckých výhod organizuje letné tábory a mikulášsky večierok pre deti zamestnancov a raz ročne aj Rodinný deň pre všetkých zamestancov spoločnosti a ich rodinných príslušníkov. Rovnako atraktívne sú aj peňažné rodinné odmeny pri špeciálnych príležitostiach, ako je napríklad narodenie dieťaťa.

Inklúzia osôb so zdravotným znevýhodnením

Potreba inklúzie osôb so zdravotným znevýhodnením má pre spoločnosť osobitný význam. Ľudia so zdravotným postihnutím sú neoddeliteľnou súčasťou pracovného života, často sú obzvlášť motivovaní a prinášajú spoločnosti nové perspektívy. Inklúzia nielen posilňuje rozmanitosť spoločnosti, ale prispieva aj k zabezpečeniu kvalifikovaných pracovníkov, čím sa stáva konkurenčným faktorom. Spoločnosť Schaeffler na Slovensku neuvažuje v intenciách chránených dielní, ale inkluzívne nasadzuje zamestnancov do jedného pracovného prostredia. Cieľom spoločnosti je začleniť zdravotne znevýhodnených kolegov do výrobných procesov prostredníctvom podporného systému. Opatrenia sú vždy prijímané individuálne po konzultácii s konkrétnym zamestnancom. Môže ísť o úpravu pracovného času, prispôsobenie pracovného prostredia, zakúpenie pomôcok, či finančnú podporu pri potrebnej liečbe, či rehabilitácii. Príkladom úspešnej inklúzie je príbeh kolegu skalického závodu, ktorého v roku 2017 postihlo zriedkavé autoimunitné ochorenie, ktorého následkom ochrnul. Vďaka opatreniam, ktoré spoločnosť zrealizovala, ako napríklad úprava podmienok práce, polovičný pracovný úväzok, finančná podpora na rehabilitáciu a zakúpenie pomôcok, či prispôsobenie pracovného prostredia potrebám zamestnanca, sa tento projektový manažér
mohol opäť postupne zapojiť do pracovného života. „Som veľmi vďačný za podporu, ktorá sa mi dostala od môjho zamestnávateľa a tiež kolegov.
Bez tejto pomoci by som sa cítil fyzicky, psychicky i zdravotne výrazne horšie a návrat do práce by bol pre mňa oveľa náročnejší, “ hovorí Jaroslav Dujsík, projektový manažér Schaeffler Skalica. 

Fotografia: Schaeffler

Share This Article