Projekt v Plaveckom Štvrtku priniesol šancu pre rómske deti z osád

Deti z prostredia rómskych osád často čelia počas školskej dochádzky neúspechu. Školy nie sú schopné reagovať na ich špeciálne vzdelávacie potreby spôsobené nepripravenosťou a slabou podporou zo strany rodiny. Organizácia Člověk v tísni zrealizovala projekt, ktorý pomáha týmto deťom lepšie sa adaptovať v škole. Podarilo sa im to prostredníctvom intenzívnej predškolskej prípravy, vzdelávaním učiteľov, doučovaním a kariérnym poradenstvom.

 2016-03-16 09.53.19 (1)

V priestoroch Základnej školy v Plaveckom Štvrtku vzniklo komunitné centrum, ktoré poskytuje služby predškolského klubu pre deti, individuálne doučovanie a tútoring, voľnočasové aktivity a program kariérneho poradenstva. „Predškolský klub doteraz navštevovalo 21 detí. Časť detí, ktoré absolvovali klub v školskom roku 2014/2015 už nastúpila na základnú školu, kde zvládajú nároky bez väčších ťažkostí,“ hodnotí úspechy projektu koordinátorka Miroslava Hapalová z organizácie Člověk v tísni. „Celý projekt stojí na snahe o inklúziu detí z vylúčených rómskych lokalít do spoločnosti prostredníctvom ich podpory v škole,“  dodáva. Samostatnou časťou projektu bolo vzdelávanie učiteľov a využitie nórskej metódy Grunnlaget (v slovenčine „Základ“) v predškolskej príprave detí. Podstatou metódy je, že učí deti učiť sa a zlepšuje ich prospievanie v škole.

Komunitné centrum Plavecký Štvrtok osobne navštívila veľvyslankyňa Nórska pani Inga Magistad v stredu 16. marca 2016. „V Nórsku veríme, že všetky snahy o zlepšenie vzdelávania a učenia sa rómskych detí sú viac ako dôležité pre vytváranie rovnakých príležitostí všetkých sociálnych skupín a pre uľahčenie ich šance zamestnať sa a začleniť sa do spoločnosti,” povedala Magistad. Stretla sa s pracovníkmi centra a zástupcami organizácie Člověk v tísni – pobočka Slovensko. Návštevy sa rovnako zúčastnil starosta obce Ivan Slezák, zástupca splnomocnenca vlády pre rómske komunity Ján Hero a  Mariana Korbelová, riaditeľka základnej školy v Plaveckom Štvrtku, ktorá je dôležitým partnerom komunitného centra.

Hlavným cieľom projektu „Program podpory vzdelávania – Ideme ďalej!“ bolo rozšíriť možnosti detí a mladých ľudí z málopodnetného prostredia pri výbere školy a povolania v budúcnosti. Projekt sa zameriaval na odstraňovanie bariér na strane dieťaťa a rodiny a bariér na strane vzdelávacieho systému. Zámerom bolo poskytnúť deťom ucelený systém podpory počas celej vzdelávacej dráhy až po ukončenie strednej školy.

Projekt bol finančne podporený sumou 29 999 € z programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Program je súčasťou implementácie Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorého donormi sú Nórsko, Island a Lichtenštajnsko a spravuje ho Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou pre deti Slovenska a Sociou – nadáciou na podporu sociálnych zmien. Bez prvotnej podpory zo zdrojov z „nórskych fondov“ by sme aktivity v Plaveckom Štvrtku nemohli vôbec spustiť, pretože zdroje, dostupné v  BSK sú výrazne obmedzené oproti ostatným krajom,“ ocenila podporu koordinátorka projektu.

Share This Article