Rekonštrukcia skalickej nemocnice stála viac ako 14 miliónov eur

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Skalici prešla rozsiahlou rekonštrukciou a vynovená slúži obyvateľom Záhoria. Rozšírili sa oddelenia, zefektívnilo sa energetické hospodárstvo, pričom pretrvávajúcim cieľom je  neustále zvyšovať kvalitu poskytovanej  zdravotnej starostlivosti v regióne. V rámci rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry vzniklo nové oddelenie urgentného príjmu, dostavalo sa oddelenie rádiológie, rozšírili sa oddelenia vnútorného lekárstva – kardiológie, ortopédie, anestéziológie a intenzívnej medicíny. Zároveň sa revitalizovali odborné ambulancie a oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Sprievodné stavebné úpravy skvalitňujú komunikáciu, mobilitu a zvyšujú bezpečnosť.

Významným prvkom rekonštrukcie skalickej nemocnice je aj optimalizácia energetického hospodárstva. Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. je všeobecná nemocnica a poskytuje zdravotnú starostlivosť pre viac ako 110 tisíc obyvateľov spádovej oblasti okresov Skalica, Senica a okrajových častí okresov Myjava a Malacky. Vznikla v 40-tych rokoch minulého storočia a uplynulý stavebný zásah bol najvýznamnejšou zmenou v jej histórii. Rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry bola financovaná z operačného programu Zdravotníctvo a vlastných zdrojov. Zmodernizovaná nemocnica je takto pripravená poskytnúť zdravotnú starostlivosť, ktorá sa opiera o vysoko kvalifikovaný personál v moderných 10 lôžkových oddeleniach a 34 ambulanciách. Projekt je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja, územným plánom mesta Skalica a komplexne prispieva k cieľom Operačného programu Zdravotníctvo. „Revitalizáciu nemocnice sme postavili na troch pilieroch“, uvádza ciele Renáta Kormanová, výkonná riaditeľka FNsP Skalica. „Vytvoriť príjemné prostredie pre pacientov a zamestnancov, zrýchliť a skvalitniť diagnostiku, znížiť energetickú náročnosť . Ako svoju významnú úlohu vnímame zlepšenie podmienok pre zamestnanosť v regióne a skvalitnenie života na Záhorí.“

 Vedenie nemocnice tak kladie dôraz na to, aby moderná organizácia vytvárala zdroje na vlastný rozvoj a zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti. Nové priestory pre rehabilitáciu, špičkové rádiologické pracovisko a moderné laboratóriá sú súčasťou liečebného procesu v skalickej nemocnici. Skvalitnenie diagnostiky a liečby onkologických ochorení, úrazov, ochorení tráviacej a dýchacej sústavy vrátane pacientov so zlyhávajúcou obehovou sústavou, predstavuje potenciál zlepšenia starostlivosti pre obyvateľov regiónu.

Share This Article